Ниигэм 15 feb 2023 552

Гахай үсхэбэрилдэг үйлэдбэри үргэдхэгдэбэ

Гахай үсхэбэрилдэг Зүүн Сибириин «Сибагро» нэгэдэлэй хоёрдохи шатын барилга Загарайн аймагта түгэсэбэ. Үйлэдбэриин шэнэ талмай эхин болбосоруулгын хоёр цехһээ, олошоруулгын ба шахалгын фермэнүүдэй 8 байраһаа бүридэнэ. Тэндэ агаарай уларил тааруу зандань байлгаха, амитадые саг соонь ёһото хэмжээгээрнь уһалха болон хооллуулха ажалнууд автомат болгогдонхой. Барилга  хоёр жэлэй хугасаада ябуулагдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Хүрэнгэ шэглүүлэлгын иимэ ехэ түлэбэй бэелүүлэгдэһээр та бүгэдэниие амаршалнаб. Имагтал хүдөө ажахын үйлэдбэридэ бэелүүлэгдэһэниинь шухала. Иигэжэ эдеэ хоолоор хүсэд дүүрэн хангалгын асуудалнууд шиидхэгдэнэ ха юм. Гахай үсхэбэрилдэг нэгэдэл 27 мянган тонно мяханай зүйлнүүдые болбосоруулха болобо, тиигээдшье энээгээр хизаарлагдахагүй гэжэ найданабди. Республикадамнай хүрэнгэ шэглүүлэгшэд дуратайгаар ажаллана, ажалай нэмэлтэ  һууринууд байгуулагдана, дунда зэргын салин дээшэлнэ. Эдэ бүгэдэ хүн зоной ажаһуудалда һайн нүлөө үзүүлнэ,  – гэжэ Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Мүнөө баригдажа тушаагдаһан корпусуудта хэрэгсэлнүүд, түхеэрэлгэнүүд табигдажа байна, 2023 оной хабар хүсэндөө орожо, ажаллажа эхилхэ.

- Хүсэд дүүрэнээр хүдэлжэ эхилхэдээ, 86 мянгаһаа 120 мянган толгой хүрэтэр  гахай шахан тэжээдэг болохобди, харин бүхыдөө нэгэ жэлэй туршада 27,5 мянган тонно хүрэтэр гахайн мяха дэлгүүртэ гаргажа байхабди, – гэжэ үйлэдбэриин захирал Юлия Шишкина мэдүүлнэ. – Энэ иихэдээ һайн шанартай аад, хямда сэнтэй мяхаар  республикынгаашье ажаһуугшадые болон ойрын можо хизаарнуудайшье хүн зониие хангахаар бэлэмди. Гүрэниие гахайн мяхаар   хангалгада горитой аша туһа мүн оруулхамнай дамжаггүй.

Алас Дурные болон Арктикые хүгжөөхэ корпорациин (КРДВ) ахамад захирал Николай Запрягаевай хэлэһээр, мяха үйлэдбэрилгын болон түрүүшын шатада болбосоруулгын түлэбэй бэелүүлгэдэ һомологдоһон хэмжээн мүнөө 1,9 млрд түхэригһөө дээшэлээ.

2022 оной баримта: Буряад ороной гахай үсхэбэрилгын “Сибагро” нэгэдэл 2011 ондо байгуулагдаһан юм. Тэрэ Буряад орондо наймаалагдадаг гахайн мяханай  70% үйлэдбэрилнэ. 2016 ондо үүлтэр һайжаруулдаг завод болоо. Үрэжүүлгээр, түл олоор абалгаар, шахалгаар холдинг соогоо түрүү зэргэдэ ябадаг. Монгол орондо гахайн мяха худалдана. 2020 ондо Алас Дурнын тойрогто гадаада худалдаагаар түрүү болоһон байна. Үйлэдбэриин энэ нэгэдэлдэ 86 000 толгой гахайнууд нэгэ доро тэжээгдэнэ, нэгэ жэлэй туршада 20 500  тонно гахайн мяхан үйлэдбэрилэгдэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа