Ниигэм 1 mar 2023 1319

Сагаалган - Москвада

Байгша оной февралиин 25-да Москва хотын Россиин эрдэмэй академиин ехэ танхим соо Сагаалганай hайндэр үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ.

Тус хэмжээ ябуулга Москвагай «Уряал» гэhэн буряад соёлой бүлгэм эмхидхэжэ, ниислэл хотын үндэhэ­тэнэй политикын ба регионууд хоорондохи холбооной департамент, Буряад Уласай Бүрин эрхэтэ түлөөл­элгын албан ба «Үбэр Байгалай ню­тагаархидай нэгэдэл» гэhэн эмхиин зүгhөө дэмжэлтэ үзүүлэгдэhэн бай­на.

Эрдэмэй академиин ехэ танхи­май талмайнуудаар гар урлалай бүтээлнүүдэй ба арадай эдеэнэй үзэсхэлэнгүүд дэлгээгдэжэ, буряад үндэhэн хубсаhанай харалган-урил­даан, шагай наадан, hээр шаалган, үхибүүдэй нааданууд согтой жабха­лантайгаар үнгэргэгдэбэ. Сэрэгэй тусхай операцида шалгарhан манай нютагай баатарнууд тухай дүрэ-зу­рагуудай үзэсхэлэн олоной hонир­хол татаhан байна.

Саашадаа эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө нангин мааняар эхилhэн концерт-нааданай үргэлжэлэлдэ «Байгалай долгинууд» гэhэн оюутадай ансамбль, Россиин, Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай габьяата артистнар ба уласхоо­рондын урилдаануудай лауреадууд дуу хүгжэмөөрөө ба хатар наадаа­раа Сагаалганай найрые шэмэглэбэ. Эхэ орондоо дурлалай ба аршалан хамгаалгын, эрэлхэг сэрэгшэдэй со­лые дуудаhан сэдэбүүдтэ гол анха­рал хандуулагдаа.

Автор: Баярма БАТОРОВА