Ниигэм 3 mar 2023 1075

Эблэлэй Сагаалган

Буряад Уласай үндэhэн соёлой болбосоролой эмхинүүдэй эблэлэйхид Байгал далайн эрьедэ оршоhон Кабанскын аймагай Корсаковын дунда hургуулиин алтан сэргэдэ буужа, Сагаалганай найрта хабаадажа байна.

Энэ эблэлэйхид, 15 hургуулиин hурагшад болон багшанар, Буряад hайхан заншалаа алдангүй элинсэгүүдэйнгээ haйндэртэ сугларба. 

— Хэдэн үе дамжан ерэhэн Буряад арадаймнай hайндэрөөр! Анхан тус эблэл байгуулагдахадаа, бүридэлдэнь 7 hургуули ороhoн юм. Тэрэ гэhээр эблэлдэмнай Буряад Уласаймнай hургуулинууд хабсаржал байна. Мүнөө жэлдэ Ноёхоной, Барханай дунда hургуулинууд гэшүүдэй тоодо оробод. Би Буряадби гэжэ hайнаар мэдэржэ, досоогоо шанга голтой ябагты, - гэжэ эблэлэй түрүүлэгшэ, Буряадай Үндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай захирал Булат Шойнжонов хэлэбэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ