Ниигэм 15 mar 2023 548

Буряад ороной үхибүүд түрэл арадайнгаа ёһо заншал хэр зэргэ мэдэнэб?

Һургуулиин һурагшадай ба сэсэрлигтэ ябадаг хүүгэдэй хоорондо «Би буряад» гэһэн мүрысөөн болобо.

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай Болбосоролой хороон

Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаһан тус мүрысөөндэ илалта туйлаһан үхибүүдтэ шагнал барюулгын баяр ёһолол Улаан-Үдэ хотын «Родник» гэһэн хүүгэдэй түбтэ үнгэрөө. Эндэ хамта дээрээ 158 үхибүүн хабаадаа гэбэл, тэдэнэй хахадһаа үлүүнь Улаан-Үдын хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүмүүжэмэлнүүд байба. Гадна Ивалгын, Хяагтын, Бэшүүрэй ба Захааминай аймагуудай түлөөлэгшэд оролсоо.  

Мүрысөөнэй үедэ үхибүүд түрэлхи хэлэеэ хэр зэргэ мэдэдэг байһанаа харуулжа, уг гарбал тухайгаа, мүн гэртээ яажа Сагаалганаа тэмдэглэдэгбибди гэжэ хөөрөө. Гадна оньһон, хошоо үгэнүүдые, үреэлнүүдые, буряад арадай ёһо заншалнуудые хэр зэргэ мэдэдэг байһанаа харуулаа.

- «Би буряад» гэһэн конкурс мүнөө жэл түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. Аргагүй хэрэгтэй, шухала удха шанартай хэмжээ ябуулга болоо гэжэ һанагдана.  Юуб гэхэдэ, буряад хэлэ, соёл сахин хүгжөөлгэ хадаа манай уласай болбосоролой бодолгын гол шэглэлнүүдэй нэгэн ха юм, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай Болбосоролой хорооной түлөөлэгшэд тэмдэглэнэ.   

Мүрысөөнэй дүнгөөр Улаан-Үдэ хотын 113-дахи, 96-дахи, 89-дэхи, 64-дэхи, 27/2-дохи, 47-дохи, 86-дахи, 3-дахи, 97-дохи, 104-дэхи, 16-дахи, 47-дохи, 95-дахи, 58-дахи, 35-дахи хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй, мүн 35-дахи, 54-дэхи, 64-дэхи, 28-дахи, 8-дахи, 63-дахи, 42-дохи дунда һургуулинуудай ба «Форус», «Родник», «Эдельвейс» гэһэн түбүүдэй шабинар эгээл эрхим гэжэ элирүүлэгдээ.   

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаанай Болбосоролой хороон