Ниигэм 30 mar 2023 860

Шэнэ ном

Буряадай элитэ эрдэмтэн, оршуулагша, архивай албанай ветеран Галина Очировагай «Хори Хёлгын Хохюуртын дасанай түүхэ» гэhэн ном хэблэгдэжэ, арадай түүхын, буддын шажанай ба уран зохёолой алтан абдар шухала сэнтэй хэблэлээр баяжаба.

© фото: авторай гэрэл зураг

Буряадай эгээл урдын дасануудай нэгэн болохо Бэшүүрэй аймагай Хохюуртын дасан 1828-1829 онуудта баригдаhан. 1831 ондо тус дасанда хуулита эрхэ олгогдоhон түүхэтэй.       

Галина Номогоновна үшɵɵ арба гаран жэлэй саада тээ Буряад Уласай гүрэнэй архивай ба М. Хангаловай нэрэмжэтэ Түүхын музейн дансанууд сооhоо тус дасанай үнгэрhэн сагай баримта хуудаhануудые оложо, хуушан монголhоо оршуулhан байна. Мүнɵɵ тэдэнь «нара хаража», олониитые баярлуулба.

Шэнэ ном соо Хохюуртын дасанай тобшо түүхын зураглалнууд, барилгын hонинууд, шэрээтэнэрэй ба ламанарай намтарнууд болон жиндагууд тухай hонирхолтой мэдээнүүд үгтөө. Жэшээнь, Сүүгэлэй дасанай Ганжарбын гэгээн Данзан Норбоевой Хохюуртын дасанда «Амгалантын дасан» гэжэ нэрэ үршөɵhэн байна.

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: авторай гэрэл зураг