Ниигэм 13 apr 2023 1091

Гималайн элшэдэ адислуулаад...

Удхатай элидхэлнүүд. Г.Ц.Цыбиковэй түрэһөөр 150 жэлэй ойдо зорюулагдаһан олониитын суглаан Үндэһэтэнэй номой сан соо боложо үнгэрбэ. Нэн түрүүн Ородой географическа бүлгэмэй захилаар найруулан табигдаһан “Паломник особого назначения” гэһэн фильмһээ хэһэг харуулагдаа.

Буряад Уласай соёлой сайд С.Б.Дагаева амаршалгын үгэ хэлэбэ. ХIX зуун жэлдэ хари гүрэнүүдтэ хаал- татай байһан Түбэд орондо аянша мүргэлшэнэй дүрөөр нэбтэрэн ороод, анхан үзэгдөөгүй сэнтэй материал­нуудые асаржа шадаһан Гомбожаб Цыбиковэй нэрые угсаатан зомнай хүндэтэйгөөр нэрлэһээр, дурасхаа­лыень мүнхэлһөөр гээд тэмдэглэбэ. 888 үдэр Түбэдтэ байха үедөө саһата ороной дүрэнүүдые буулгаһаниинь эрдэмтын эгэршэгүй габьяа болоо һэн гээд Соелма Баяртуевна онсо­лон хэлэбэ.

“Гомбожаб Цыбиков: политик, геог- раф, хизаар нютагаа шэнжэлэгшэ» гэһэн элидхэл Ородой географиче­ска бүлгэмэй региональна эмхиин толгойлогшо, байгаали ашаглаха та­лаар Байгалай институдай эрдэмтэ хүтэлбэрилэгшэ, Россин эрдэмэй академиин академик А.К.Тулохо­нов хэбэ. ХIX зуун жэлэй хорёод-гу­шаад онуудай “Бурятиеведение”, “Жизнь Бурятии” сэдхүүлнүүдтэ республикын хүтэлбэриин зүгһөө ан­харал тухай, Буряад-Монгол педтех­никумэй үүргэ тухай, Г.Ц.Цыбиковэй географи болон хизаар нютагаа шэнжэлгын номой редактор байһан тухай болон бусадшье һонирхол­той баримтануудые дурдан хөөрэбэ. 1934 ондо баталан абтаһан Байгал нуур тухай резолюци онсо дурдаба. Үйлэдбэриин хүсэнүүдэй хүгжэл- тэдэ академигүүд В.А.Обручевой, А.П.Карпинскиин анхаралаа хан­дуулдаг байһан шэнгеэр мүнөөнэй эрдэмтэд эрдэм мэдэсэеэ энэ хэрэг­тэ зорюулха ёһотой гэжэ тобшолбо.

Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряа­дай гүрэнэй университедэй түү- хын кафедрын профессор, түүхын эрдэмэй доктор Т.Е.Санжиева “Гом­божаб Цыбиков: намтартань нэмэл- тэ» гэһэн элидхэл хэбэ. Г.Цыбиков тухай Буряадтамнай толилолгонууд олон, үнгэрһэн зуун жэлэй 70-аад, 80- яад онуудта “Цыбиковские чтения» гээд тон эдэбхитэйгээр үнгэрдэг бай­гаа. Эдэ уншалгануудай дүнгөөр 3 сог­солбори хэблэн гаргагдаһан.

Мэдээжэ эрдэмтэн Р.Е.Пубаевай Г.Ц.Цыбиков тухай удхатай шэнжэл- гэнь «Выдающиеся деятели Буря­тии» гэһэн боти соо оруулагдаһан. Саашань элидхэлшэ эрдэмтэн Г.Цы­биковэй «Шаманизм у бурят-мон­голов», «Культ огня у восточных бу­рят-монголов” гэһэн хүдэлмэринүүд­тэ тогтобо. Буряад хэлэнэй талаар методическа литература зохеолгодо Цыбиковэй оруулһан хубитые дурдаад, Буручкомой болон Эрдэмэй бүлгэмэй эдэбхитэй хүдэлмэрилэг­шэ байһан тула хэлэнэй талаар асуу­далнуудые шиидхэлгэдэ тон ехэ үүр­гэ дүүргэһэн гэбэ.

Буряадай гүрэнэй архивай ди­ректор Б.Ц.Жалсановагай мэдээсэл тон сэнтэй байба. Бутит Цыдыпмун­куевна манай сэдхүүлшэдтэ ходо туһа үзүүлжэ байдаг гээд тэмдэглэе. “Буряад үнэн” сониной 95 жэлэй, 100 жэлэй ойн баярнуудые угтуулан, ар­хивууд сооһоо сэнтэй мэдээсэлнүү­дые олоходомнай туһалһан юм.

Гүрэнэй архив соо хадагалагдажа байдаг Г.Цыбиковэй бэшэгүүд, Шэтын гимназиин оюутан байхадаа абадаг стипенди тухайнь гэршэ, 1919 ондо хэблэн гаргагдаһан “Буддист-палом­ник у святынь Тибета” гэһэн номойнь эгээл түрүүшын хэблэл, Буручкомдо, Буряад-Монголой педтехникумдэ хүдэлхэдөө бэелүүлһэн зарим хүдэлмэринүүдыень, Монгол ошоходоо хэһэн ажал ябуулга тухай тоосоони­инь болон бусад документнүүд ар­хив соо хадагалагдажа байдаг.

“Г.Цыбиковэй Түбэдэй шажан мүргэлэй газарнуудаар аяншалга” гэһэн элидхэл түүхын эрдэмэй док­тор, Монголые, Буддын шажаниие, Түбэдые шэнжэлдэг институдай фи­лософиин, культурологи болон ша­жан мүргэлые шэнжэлдэг таһагай эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ И.Р.Гарри хэбэ. Ирина Регбиевна мэдээжэ зүүн зүгые шэнжэлэгшэ, Түбэдэй шажан мүргэлэй түүхые шэнжэлэгшэдэй хүдэлмэриие оршуулһан, Г.Цыби­ковэй “Буддист-паломник у святынь Тибета” гэһэн номой хоёрдохи хэблэлые удха ехэтэй оролто үгэтэйгөөр бэлдэжэ хэблүүлһэн Р.Е.Пубаевай басаганиинь мүн болоно.

Мүнөө И.Гарри түрүүтэй эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэд Г.Цыбиковэй ажал ябуулгада нэмэлтэ болгон, “Буддисты - паломники по святым местам Тибета” гэһэн РФ-гэй удха шанартай шэнэ проект бэелүүлжэ эхилэнхэй. Гол түлэб Буряадай эрдэмтэд, гүрэн түрын ажал ябуулагшад Базар Бара­динай 1905 ондо, Буда Рабдановай 1904 ондо Түбэд ошоһон замые шэн­жэлхэ зорилготой юм.

И.П.Гарри “Буддизм в Тибетском районе КНР”, “Буддизм в истории куль­туры бурят”, “Буддизм и национализм» гэһэн болон бусадшье олон шэнжэлхы хүдэлмэринүүдэй автор мүн.

Энэ аяншалга тухай Б.Барадинай тэмдэглэлнүүд олоной һонорто то­лилогдоһон, харин Буда Рабдановай тоосоон үшөө хэблэгдээгүй зандаа. Базар Барадинай ажалые эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ Ц.П.Ванчикова бэл­дэһэн. Цэмжит Пурбуевнатай хөөрэл- дэхэдэмнай, энэ хүдэлмэринь ород хэлэн дээрэ бэшээтэй байгаа, мүнөө номой сангуудта оломоор юм гэжэ хэлээ һэн.

Түрэл гаралынь

Г.Ц.Цыбиковэй мүнөөнэй түрэл гарал гэхэдэ, нэн түрүүн уран зохёол­шо Ж.Т.Тумуновай хүбүүн Батор Жам­соевич болоно. Энэ хүнэй хүгшэн эжынь Г.Цыбиковэй эгэшэ байһан. Мүн эгээл иимээр уг һадаһань тоо­логдодог фармацевт мэргэжэлтэй Баярма Тагарова-Ивановагай Пагма хүгшэн эжы Г.Цыбиковэй дүү байһан. Г.Цыбиков өөрөө үхибүүгүй байһан тула Дондок-Ринчин хүбүү үргэжэ абаһан, тэрэнь Амгалан хүбүүтэй болоһон. Амгаланай Аюшын хүбүүн Жамсаран эгээл энэ суглаанда ерээ. Жамсаран лама санаартан юм. Рос­син Географическа бүлгэмэй дааба­ряар буулгагдаһан кинофильмдэ ха­баадалсаһан.

Г.Цыбиков тухай аман үгөөр дамжан ерэһэн дурсалга бии ха гү гэхэдэ, балай тиимэ юумэн үгы хэбэртэй. “Би хүгшэн эжынгээ наһа барахада, оройдоол 14-тэй байгааб. Нэгэтэшье юумэ хөөрэһыень һана­нагүйб”, - гэжэ Баирма Тагарова-Иванова хэлээ һэн.

Эрдэмтэнэй намтарай түгэсхэ­лэй шата - яагаад наһан болоһониинь таабари зандаа үлэнхэй. Агууехэ хүнэй толгойе габала болгохо һанаашалгаһаа хүүр дээрэһээнь толгойнь хулгайда абтаһан гү, али Г.Цыби­ков өөрөө хамалган хашалганһаа һэргылээд, тэрэл Түбэд руугаа тэрьедэһэн гү гэхэ мэтээр багсаамжал­хаһаа ондоо юумэн үгы юм.

Түгэсхэлдэнь нэгэ иимэ бодомжо­той хубаалдаһуу. Г.Цыбиковэй Ур­гаһаа Һаса хүрэтэр гаталан гараһан зам хэды зэргын модоной зайтайб гэжэ һонирхоод, хаанашье харюу олобогүйб. Тэрэ тоодо Интернед­тэшье. Зарим тусгаар мэргэжэлтэ хүн энэ аяншалгые харуулһан карта дээрэһээ энэ зайгай хэмжээе тодо­руулха аргатай юм ха. Тиимэ нэгэ һүбэлгэн хүн олдохогүй гээшэ гү?

Юртэмсын юрэ бусын нюуса­нуудые хадагалһан Түбэд орондо мүнөөшье таагдаагүй таабари мэтэ үзэгдэлнүүд олон бэзэ. Буряадһаашье аяншад ошоһоор. Гуурһа нэ­гэтэ нүхэрнай, Түбэд орон тухай олон номуудые гаргуулһан Андрей Стрел­ков бидэнээ Түбэд дахуулжа абааша­ха байгааб гээд үе – үе болоод лэ мэдүүлдэг.

“...Хахасаха үдэртөө эзэлүүдгүй да­хинаа энэ хотодо бусаха дурам хүрөө бэлэй”, - гээд, Г.Цыбиков түгэсхэл­дэнь бэшээ бэлэй. Саһата ороной, Далай ламын адиста хүртэһэниинь онсо татасатай һэн бэзэ.

Буряад гарбалтай Ородой элитэ эрдэмтэнэй нэрэ Гималайн үндэр орьелдо мүхэшэгүй одон мэтээр мүшэтэн - яларан байдаг ёһотой.

БУДДИСТ-ПАЛОМНИК У СВЯТЫНЬ ТИБЕТА

Ородой Географическа бүлгэмэй даабаряар ХIX болон ХХ зуун жэл- нүүдэй уулзуур дээрэ Түбэд орон­до нэбтэрэн ороһон элитэ зүүн зүгые шэнжэлэгшэ Г.Ц.Цыбиков «Буддист-паломник у святынь Ти­бета» гэһэн номоо 1899-1902 онуу­дай замайнгаа тэмдэглэлнүүдтэ үндэһэлэн бэшэһэн юм. Мүнөө энэ номһоо зарим һонирхолтой хэһэгүүдые дурадхая.

Г.Ц.Цыбиков

…«Нашими спутниками» я называю других членов этого каравана: двух бу­рятских лам, направляющихся в Лаб- ран за выяснением перерожденца бывшего ширетуя Цугольского даца­на Забайкальской области Иванова, который очень славился среди прихо­жан своею ученостью.

Один из бурятских лам, по име­ни Шри-бадзар, вез список мальчи­ков, родившихся в год, следующий за годом смерти Иванова. По списку лабранский Чжамьян-шадба должен был указать перерожденца Иванова. (с.40)

* * *

…22 января. Не имея в монастыре знакомых, я недоумевал, где бы оста­новиться, но тотчас по въезде в мона­стырь Гумбум с нами встретился один молодой бурятский лама, который по­советовал нам остановиться в доме прорицателя Лон-бо-чойчжона. Здесь мне оказали хороший прием. (с.43)

* * *

…8 февраля ночевали в городе Ба­янь, расположенном за высоким хреб­том левого берега Хуан-хэ. Хуан-хэ зовется по-тангутски «Ма-чу», по-мон­гольски –«Хатунай-гол», т.е.река ца­рицы, с каковым названием связан рассказ о кончине Чингисхана от ко­варной мести пленной царицы. Она, смертельно ранив ночью Чингисхана в детородный член, сама утопилась в этой реке. (с.49).

* * *

…19 мая сделали переход почти в 15 верст и остановились на реке Ба­ян-гол. Местные жители надоедают расспросами о русских, пришедших в хошун Барун-цзасака, т.е. об экспеди­ции П.К.Козлова. Вспоминают также об «ехэ гэдэсуту амбане» (большебрю­хом генерале), под которым должно разуметь знаменитого Пржевальско­го, а также о многих других европей­ских путешественниках, собственных имен которых не знают, но определя­ют по каким-нибудь отличительным признакам. (с.60)

* * *

…21 августа 1900 года я, придержи­ваясь обычая благочестивых палом­ников, пригласил своих бурятских лам для чтения и поднесения чжямчо (д) двум статуям Чжу. В вознаграждение за труд я роздал всем им по 3 местных монеты (по 65 коп.). Лам оказалось 45 человек, за исключением двух живу­щих в монастыре Сэра. Эти 47 бурят­ских лам распределялись по мона­стырям так: в Галдане – 3, в Сэра – 2, а остальные – в Брайбуне. (с.106).

Далай-лама XIII

* * *

…Мы, приблизившись к Далай-ла­ме, сделали поспешно три земных поклона, а затем, держа на вытянутых вперед руках длинные хадаки, при­близились к престолу. Тут сбоку один из свитских прислужников поставил на хадак последовательно четыре вещи: мандал, будду, книгу и субур­ган. Далай-лама дотрагивался до них, как бы принимая поднесение, а сто­ящий по правую руку свитский лама поспешно убирал. После всех под­ношений, Далай-лама принял хадак и благословил меня приложением своей правой руки к моему темени. В это время ему подали шнурок из ленты шелковой материи, он связал узел и, дунув на него, положил на мою шею. Такой шнурок с узлом называет­ся по-монгольски «цзангя» (по-тибет­ски – «с(р) ун-дуд»), т.е. охранительный узел, освященный дуновением, после прочтения известного заклинания он считается талисманом, предохраняю­щим от несчастий.

Внесли в кувшине чай. Я и старик должны были встать и подойти к пре­столу и подставить свои чашки. Нам налили по глоточку. Мы выпили и сде­лали по три земных поклона. Тогда на­лили этого чая Далай-ламе, который откушал один глоток. Тогда мы сели на прежние места и всем в чашки налили по несколько капель чая. В это время Далай-лама громко, обыкновенным голосом, но скороговоркой спросил: «Хорошо ли вы совершили путь и бла­гополучны ли все на вашей родине?» Мы по церемониалу не должны были ничего отвечать, а только немного приподняться с места и сделать по­клон в сторону переводчика, который передавал нам эти слова по-монголь­ски. Переводчик тоже безмолвно сде­лал поясной поклон Далай-ламе. По­сле этого принесли вареного риса, Далай-лама также отведал из подан­ной ему чашки и сполоснул рот из осо­бого кувшинчика. Нам же понаклали в чашки рису очень щедро и даже через края, но не успели мы и отведать его, как сказали, что церемония кончена и нужно поспешно удаляться. Конец вышел не особенно гостеприимный. Два громадных телохранителя с би­чами в руках выталкивали и кричали в присутствии самого Далай-ламы: «Убирайтесь поскорее!». Мы, понятно, в некотором смятении бежали вон и… ушли домой. Вся церемония не тяну­лась и десяти минут. (с.109, 110)

* * *

…И наша бурятская община мона­хов Брайбуна решила просить спу­стить чойчжона.

...Когда я с моим спутником подо­шел к монастырю, то узнал, что нашим бурятам отведен дом, находящийся в саду прорицателя на западной сторо­не монастыря. Придя в этот дом, мы застали там уже почти всех бурятских лам. Расположившись в довольно об­ширном, по местным понятиям, доме с отдельной кухней, монахи позво­ляли себе некоторые вольности, как игру в домино, борьбу между собою во дворе на зеленой траве, бега впе­регонки по обширному саду и проч. Стол, более роскошный, чем в обык­новенное время, был устроен общий, на собранные в складчину деньги. Со­блюдая полное равенство членов об­щины, был нанят особый повар-тибе­тец, тогда как все эти монахи в мона­стыре своем обходятся без прислуги.

…Первыми начинают дрожать ноги чойчжана, затем все выше и выше остальные части тела. Это происхо­дит с такой постепенностью, что ма­ленькие бубенцы (колокольчики), в изобилии привешенные к разным частям одеяния, начинают издавать звук, приводя слушателя в полную ил­люзию приближения кого-то издали. В конце, когда все тело уже дрожит и лицо судорожно искажается, прори­цатель, оставаясь на кресле, наклоня­ется вперед и проводит головой как бы полукруг от левой руки к правой так, что концы маленьких флагштоков почти касаются пола, а самые флажки тащатся по земле. Дойдя до конца по­лукруга, он моментально откидывает свою голову назад и смотрит вверх. Это проделывается три раза. Значе­ние таких движений объясняют тем, что чойчжон до вопрошания поклон­ников о различных вещах обозревает своими очами три мира, находящие­ся, по верованию ламаитов, внизу, и три мира, находящиеся вверху, в том числе и нашу землю. (с.124, 125, 126)

* * *

…Для упражнения Далай-ламы в цаннидских диспутах к нему были приставлены от семи богословских академий монастырей Брайбуна, Сэра и Галдана по одному цань-шаб- хамбо, в число коих от гоманского да­цана Брайбуна попал наш забайкаль­ский бурят Агван Доржиев, которому сильно покровительствовал вышена­званный пурбу-чжогский перерожде­нец. (с.145)

* * *

…Одним из трех великих лам ие­рархии современного ламаитского мира, как известно, является хозяин монастыря Даший-лхунбо, переро­жденец банчэн-ринбочэ.

...Банчэн выглядел почти отроком. Темноватое лицо его было широко в верхней части и очень узко в нижней. Глаза не особенно большие, нос так­же, лоб широкий. Нас подвели прямо к трону. Я был, понятно, первым, и мне последовательно подавали мандал (символическое изображение всего мира), статуэтку Будды, книгу и нако­нец субурган. Я же подавал эти вещи банчэню. Он едва дотрагивался до них и ставил в сторону. Мои товарищи подходили с подношением только ха­даков и получали благословение.

После окончания чаепития мы сде­лали по три земных поклона и сели в ряд перед троном банчэня для вы­слушивания учения. Он прочитал нам по книжке очень бегло и громко сочинение третьего банчэня «Шам­балай-монлам», что значит «благопо­желания Шамбалы». Лишь только он окончил чтение, нетерпеливые цере­мониймейстеры громко провозгласи­ли «Уходите прочь!» и выпроводили нас, размахивая своими кнутами, про­изводящими большую панику между богомольцами. Нам пришлось по­спешно сбежать по той узкой лестни­це, по которой несколько минут назад мы поднимались с некоторым поче­том. (с.187, 189)

* * *

…Вообще, Тибет – такая страна, от­куда богомольцы возвращаются с по­стоянными дефицитами бюджета, и это послужило даже основанием по­верья, что с тем, кто увозит из Тибета остатки своих денег, случается в пути какое-нибудь несчастие, так как мест­ные духи, жадные к деньгам, злятся на скупых. Месть их неотразима даже для знатных монгольских и амдоских пе­рерожденцев. (с.197)

* * *

…Поэтому мне, с одной стороны, было отрадно наконец-то покинуть эту чужбину, с другой – невольно грустно при воспоминании о том, сколько тай­ного и непонятного для меня кроется в этой стране.

При прощальном взгляде на этот город, я не мог отказаться от смутно­го желания снова побывать в нем. Я только что начал привыкать к его ос­мысленной жизни, к обычаям и языку этого своеобразного народа. Все было оставлено на полпути или даже в са­мом начале… (с.199).

Избранные труды в двух томах. Новосибирск «Наука», 1991 г.

Автор: Галина ДАШЕЕВА хэблэлдэ бэлдэбэ