Ниигэм 28 apr 2023 1132

Буряадай ламанар «Тубтен Шедруб Линг» дасанай рамнайда хабаадалсахаяа Тува Улас зорибо

Кызыл хотодо бодхоогдоһон дасан манай гүрэн соо эгээл томо гэжэ тоологдоно.

© фото: Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха

Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын дид-хамба лама Дагба Очиров, Санкт-Петербургын дасанай шэрээтэ лама Буда Бадмаев, Агын дасанай гэбгы лама Амгалан Жапов, Буддын шажантанай заншалта Сангхын Красноярск хотодохи түлөөлэгшэ Шакья лама Цыбенов ба Буддын шажанай ехэ һургуулиин багша Тубдэн лама Балданов гэгшэд «Тубтен Шедруб Линг» дасанай албан ёһоной нээлтэдэ Ород гүрэнэй элдэб можо хизаарнуудһаа уригдаһан 300 гаран түлөөлэгшэдтэй хамта хабаадалсаха.      

Кызыл хотодо бодхоогдоһон дасан манай гүрэн соо эгээл томо гэжэ тоологдоно. Үндэрөөрөө - 56 метр (12 дабхар байшантай сасуулхаар), түхэлөөрөө Түбэд орондохи Далай ламын ордондо адлирхуу.

Тувада иимэ дасан бодхоохо бодол 1992 ондо XIV дүгээр Далай ламын заларха үеэр түрэһэн юм. Эгээл тиихэдэ дасанай һуури тодорхойлогдоһон аад, барилгын ажалнууд 2014 ондол эхилээ. Энэ дасан К.С. Шойгугай нэрэмжэтэ Соёлой жасын мүнгэн туһаламжаар бодхоогдобо. 2023 оной февралиин 21-дэ рамнай үргэхэ үдэр гаргагдаһан аад хойшолуулагдаһан байна.  

Дасанай шэмэглэлдэ Буряадай суута уран бүтээлшэн Даши Намдаков хабаадалсаһан байна.   

Фото: Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха