Ниигэм 2 may 2023 833

Дүрбэн хүүгэдэй эжы буряад хэлэндэ һургаха арга зохёобо

Людмила Будаева нарайлһанай һүүлээр гэртээ байха үедөө буряад хэлэ хүгжөөхэ асуудалда анхаралаа хандуулжа эхилээ.  

© фото: Людмила Будаевагай хубиин архивһаа гэрэл зураг

Тэрэ хүүгэдэй сэсэрлигэй багшын мэргэжэлтэй юм. Нэн түрүүн өөрынгөө үхибүүдые яажа буряад хэлэндэ һургаха гээшэб гэжэ бодолгото болоод, номуудые бэдэрһэн байна. Теэд тааруу юумэ олоогүй.

Тиигэжэ гэртээ буряад үгэнүүдые ород оршуулгатайнь бэшээд, холодильнигтаа үлгэдэг болоо. Үхибүүдэйнгээ тэдэнииень яһала хадуужа абахада, өөрөө пособи зохёохо гэжэ шиидэһэн байна.   

Тиигэжэ 6 һара соо ажаллажа, 35 карточкаһаа бүридэһэн «Толи» гэжэ һуралсалай пособи бүтээгээ. Тэдээн дээрэнь «эелдэр үгэнүүд», «гэрэй амитад» г.м. темэнүүдээр үгэнүүд үгтэнхэй. Гадна алфавит, дүримүүд, залгалтанууд г.м. дурадхагдана. Хамта дээрээ 894 үгэ ба холбоо үгэнүүд «Толидо» оруулагдаа. Гоё зурагууд ба шэмэглэлынь ганса үхибүүдэй бэшэ, ехэшүүлэйшье анхарал абаһаар лэ татана.     

Мүнөө Людмилын үхибүүд гэртээшье байхадаа, айлшааршье ошоходоо, буряадаараал хөөрэлдэдэг болонхой. Харин урдань түрэлхи хэлэеэ огтолон мэдэдэггүй байһан юм. Тус карточкануудые худалдажа абаһан зон буряад хэлэндээ яһала бэрхэ болообди гэжэ тэмдэглэнэ.   

Энэ гэр бүлэ гол түлэб өөһэдынгөөл мүнгэн зөөреэр пособи бүтээгээ. Мүнөө дээрээ хэдэн наада, һуралсалай дэбтэр зохёожо байнхай. Һаяын сагта мобильна хабсаргалта бүтээхэ ажалда орохо түсэбтэй.  

Фото: Людмила Будаевагай хубиин архивһаа гэрэл зураг