Ниигэм 4 may 2023 1234

Буряадай аяншалагша Шамбалын ороной үүдэндэ хүрэбэ

© фото: Галина Шойдоновагай сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа

Монголой элһэн Губиин дунда байдаг энэ газар, үльгэр домогуудта хэлэгдэһэнэй ёһоор, Шамбалын орон руу орохо үүдэн гэжэ тоологдоно. Буддын шажанай лама санаартан эгээл эндэ байжа, гэгээрэлэй дээдэ шатада хүрэдэг. Энээнэйнь бодото гэршэнүүд олон юм.   

- Агууехэ Даши-Доржо Этигэловэй гайхамшаг үзэгдэл тухай монголшуудта хөөрэхэдэмни, Шамбалын ороной үүдэн шадар нирваан олоһон, үхэл амидарал хоёрой хоорондохи байдалда ороһон ушарнууд олон гэжэ хэлэнэ, - гээд, Буряад оронһоо тиишээ зорижо ошоһон Галина Шойдонова тэмдэглэнэ.  

Шамбалын орон – Буддын шажанай урданай домог түүхэдэ, ном сударнуудта, гар бэшэгүүдтэ тэмдэглэгдэдэг арюун нангин газар юм. Олон аяншалагшад, эрдэм шэнжэлэгшэд тэрэнэй хаана оршодогые бэдэрээд олодоггүй. Эгээл тэндэ хүнэй оюун ухаан хурсададаг, арга шадабаринь дээшэлдэг гэжэ тоологдоно.

Шамбалын орон руу орохо гурбан үүдэн бии гэһэн домог бии. Нэгэ үүдэниинь Түбэд ороной Кайлас уулада, нүгөөдэнь Ородой дэбисхэр дээрэ - Алтай уулын Белуха орьёл шадар байдаг юм ха. Харин гурбадахи үүдэниинь Монголой Губида байна. Эгээл тиишээ Галина Шойдонова хүрэжэ ошоо бшуу.

- Эндэ ерэхэдэ, сэдьхэл тэниижэ, досоо амгалан тайбан болоно. Хэһэн хэрэгээ, үйлэ ябадалаа өөрөө шүүмжэлһээр, ямаршье бэрхэшээлээ шиидхэхээр. Эгээл шухалань – үнэн зүрхэнһөө шүтэн һүгэдэхэ, үргэл мүргэл хэхэ хэрэгтэй, - гэжэ Галина Шойдонова тэмдэглэнэ.   

Шамбалын ороной үүдэн Улаан-Баатарһаа 484 километрэй зайда, Сайншанд хотоһоо холо бэшэхэнэ байдаг юм.   

Фото: Галина Шойдоновагай сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа