Ниигэм 17 may 2023 1029

Амаршалга

Саяан хадын үбэр түшэһэн Аршаан һайхан нютагта ажаһуужа байгаа Дашима Гылыковна Дамдинова эдэ үдэрнүүдтэ 60 наһанайнгаа баярта үдэрөө тэмдэглэбэ.

 П.Б. Билда­евай нэрэмжэ­тэ «Аршаанай юрэнхы дунда һургуулиин» бу­ряад хэлэнэй баг­шаар, захиралаар олон жэлдэ хүдэ­лжэ байна. Эгээл тиимэһээ Буряад Уласай болбосо­ролой һалбарида оруулһан аша га­бьяагайнь түлөө эрхим багшын энгэртэ медаль зүүлгэгдээ.

Дашима Дам­динова олон жэлэй туршада багшаар хүдэлхэдөө, тоогүй олон шабинарые һурган хүмүүжүүлээ. Тэдэнь түрэл аймагайнгаа, Буряад Уласайнгаа болон Россиин хэмжээндэ шалгарһан үндэр туй­лалтануудтай юм. Эгээл тиимэһээ «ододые» бэл­дэһэн багша» гэһэн тусхай стенд ойн баяртань бэлдэгдээ.

Дашима Гылыковна хэһэн ажалдаа бүхыгөөрөө ороод, зохёохы шэнэ онол аргануудые нэбтэрүүл­дэг онсотой. Мэргэжэлээ дээшэлүүлжэл ябадаг. «2002 оной эрхим багша», «2006 оной Россиин эрхим багша», «Буряад үнэн» сониной «Гуа сэсэн хатан - 2014» болон бусад үндэр нэрэ зэргэнүүд­тэй юм. Мүнөө даажа абаһан коллективээ үргэн дахуулаад, амжалтануудые туйлаһаар. Дашима Дамдинова захиралай хүтэлбэри доро Аршаанай һургуулиин шэнэ байшан баригдаад, ашаглалдаа тушаагдаа ха юм.

Дашима Гылыковна эхэнэр хүнэйнгээ нангин үүргэ дүүрэн дүүргэжэ ябана. Түхэреэн сагаан Түг- нынгөө, нютагайнгаа Доржо Дамдиновтай хуби заяагаа ниилүүлжэ, угаа залгаха Зоригто, Лариса үхибүүдээ һайханаар хүмүүжүүлээ.

Хүндэтэ Дашима Гылыковна! Олон жэлэй тур­шада омог дорюун, энхэ амгалан ажаһуужа байгыт даа. Үри хүбүүдтнай үнэр баян, үрэжэлтэй ябаг! Саяан хада мэтэ үндэр заяатай ябыт даа гээд, Елена Цыбикжаповагай шүлэг тандаа зорюулнабди.

Ябаабди даа хоюулаа

Наһандаа инагтаяа үгэ нэгэтэй

Налайжа унтахадаа дэрэ нэгэтэй

Ябаабди даа хоюулаа.

Хүтэрэлдөөд ябахадаа,

Харгы нэгэтэй,

Хоёр үхибүүдээ үргэхэдөө,

Энхэрэл нэгэтэй

Ябаабди даа хоюулаа.

Хүзүүдэлдээд һуухадаа,

Һанал нэгэтэй,

Хүдэлмэриеэ хэхэдээ,

Хүсэл нэгэтэй

Ябаабди даа хоюулаа.

Үбгэрхэ хүгшэрхэдөө

Ами нэгэтэй

Үлгы нютагтаа

Үргэжэл ехэтэй

Ябанабди даа хоюулаа!»

Автор: Булат БАДМАЕВ