Ниигэм 23 may 2023 799

Бултамуурай дасанай жиндагуудай толи хэблэгдээ

Хоёр ба гурбадугаар табангуудай буряад-ород толиин гараһан тухай Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангхын Хамба лама Дамба Аюшеев сүлжээ холбоондо мэдээсэбэ.

© фото: Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха

Хамба ламын хэлэһээр, табангууд зон онсо табилантай зон. Харин «Бултамуур» гээшэ «булад түмэр» гэһэн холбуулал нэгэдүүлһэн үгэ гээд мэдээжэ.  Бултамуурай дасанай жиндагууд бүгэдэл Атаган полкын хасагууд байһан юм.

Мүнөө энэ дасан Сэлэнгын аймагай харьяата газар дээрэ, Хяагтын аймагтай хилэ шадар, Бултамуур гэһэн үзэсхэлэнтэ хүндыдэ оршоно. Дасанай түбэд нэрэнь – «Дамчой Равжалин». Харин урдань энэ дасан Монголой хилэ дээрэ, Сэлэнгэ мүрэнэй баруун эрьедэ байһан юм. Хасагуудай бодхооһон түрүүшын дасанай анханай һууриһаа холо бэшэ Душхан обоогой хормойдо Харьяаста гэжэ хасаг һуурин байдаг һэн. Дүрбэн мянгаад үрхэтэ айлай ажаһуудаг энэ һуурин хасагуудай түб гэжэ тоологдодог байгаа.      

Агууехэ сайн зам дээрэ оршодог ушарһаа Бултамуурай дасан нилээд хүгжэнги байһан. Үе сагай үнгэрхэ бүри өөрын дабтагдашагүй заншалнуудтайшье болоһон. Хуралнуудынь табангууд зоной хэлэн дээрэ хурагдадаг байгаа.  

Фото: Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха