Ниигэм 10 jul 2023 1027

Абынгаа захяагаар амжалтатай

Нюдэнэй хужарлама хангай тайгатай, баруун-урда зүгэй Захааминай аймагай Борто нютагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ - Хандама Доржиевна Будаева ажалайнгаа жолоо нэгэшье дахин һуларуулангүй, алдангүй, тоонто тосхонойнгоо түлөө торолдонгүй, аяар 33 жэл соо ажаллана.
Доржо-Ханда ба Намсарай Шагдуровтанай гэр бүлэдэ аяар арбан нэгэн хүүгэд сооһоо эгээл баганиинь боложо, 1972 оной январиин 29-дэ түмэн зоной түрүү болохо басаган түрөө бэлэй. Доржо-Ханда Будаевич тэбэри соогоо багташаха басагандаа саашанхи харгы замыень зүгнэн: «Арад зондоо ходол туһатай, хүндэтэй, ажалаараа суурхан ябаарай», - гэжэ үреэһэн юм.

© фото: Хандама Будаевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд

 

 Үнэхөөрөөшье, тэрэ жаахан тэбэ­ри соохи Хандама басаган аба эжын­гээ алтан захяаень аргагүй бэрхээр бэелүүлээ гээшэл даа.

Хандама Будаева абынгаа захяа­гаар алхалжа, Захааминай аймагай Баянголой дунда һургуулида һураад, 1993 ондо Ербановай нэрэмжэ­тэ совхоз-колледж эрмэлзэл ехэ­тэйгээр дүүргээд, “экономист по бухгалтерскому учету” гэһэн мэргэжэлтэй болоо. Түрэһэн аймагайнгаа Борто нютагай Будаев Доржо гэжэ таатайхан хүбүүндэ хадамда гара­жа, инагайнгаа нютагта захиргаанай хүтэлбэрилэгшөөр ажалайнгаа зам эхилээ бэлэй.

Абын бэрхэ һургаалаар хүмүүжүүлэгдэһэн Хандама Доржиевна тэрэ залуу наһандаа - 90-ээд онуу- даар энэ жаахан нютаг соогоо толор­мо бэлигээрээ хүнүүдэй этигэл най­дабарида одон мэтэ һуури эзэлээ һэн.

Амаралтагүй ажалайнгаа гадуур Хандама Будаева В.Р. Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ һураад, дээдэ мэргэжэлтэй болоо.

Бутаршагүй бүхэ нэрэтэй

Нютагайнгаа олониитын ажалда хойно ябангүй, ходол түрүү боложо ябаһыень, Борто нютагай ажаһууг­шад дулааханаар дурсадаг. Ажалша бэрхээр һургагдаһан хадаа Хандама Доржиевна нютаг соогоо бутаршагүй бүхэ нэрэтэй болоо һэн. Аймагуудай жаахан тосхон соогуур специалист ажалтай хүндэ амаралтын үдэр гэжэ байхагүй, үдэр бүхэндэ, жэлэй дүр­бэн сагта нютагайнгаа түлөө унаһан малгайгаа абалтагүйгөөр ажаллана ха юм даа.

Хандама Будаева гансахан Борто нютаг соогоо хүндэтэй хүн болохоһоо гадна олон дээдын шагналнуудта хүртөө һэн. Жэшээнь, Захааминай аймагай захиргаанай Хүдөө ажахын управлениин Хүндэлэлэй грамо­та, Буряад Уласай Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамота, Оросой Тоо бүридхэлэй албанай медаль, сээжын тэмдэг, Оросой Оборонын яаманай Хүндэлэлэй грамота, Захааминай ай­магай Захиргаанай Хүндэлэлэй гра­мота гэхэ мэтын олон шагналнуудта хүртэһэн габьяатай.

Үхибүүдтээ жэшээ

Хандама Доржиевна гансал шагналнуудаараа бэрхэ бэшэ, нүхэрэйнгөө, үхибүүдэйнгээ ажала­ар нэрэеэ эндэ тэндэ суурхуулһан сууряаниинь дуулдадаг. Хүбүүн ба басаган хоёрынь эжынгээ хүндэ­тэй нэрэһээ нэгэшье хойнтонгүй, түрэһэн Буряад орон соогоо аба эжынгээ нэрыень нэрлүүлжэ, ажа­лайнгаа амжалтануудаар омогорхуу­лан ажалладаг. Басаганиинь - Оюна сэрэгэй алба хаагшаар ажаллана. Бүхы үргэн Орос Уласайнгаа түлөө оролдосотойгоор ажаллана. Хүбүү­ниинь - Эрдэм, эхэһээнь өөрэгүй БГСХА улаан дипломоор дүүргэжэ, баһал бэрхэ мэргэжэлтэн болонхой. Угаа дамжуулха, мориной жолоо та­таха хүбүүниинь буурашагүй буянгаар баһал ажалдаа оролдосотой.

Аба эжын алтан үреэлээр, үетэн нүхэдэй үнэтэй бодолоор наһанайнгаа жолоо алдангүй барижа, харгы замдаа тэгшэхэн гэшхэлжэ, олоной түлөө оролдожо, толормо бэлигээрээ яларһан хүнүүдые үргэн Буряадайм­най түрүү хүнүүд гэжэ нэрлэхэдэ, бу­руу бэшэл даа.

Автор: Алдар ЖАПОВ

Фото: Хандама Будаевагай дурадхаһан гэрэл зурагууд