Ниигэм 12 jul 2023 567

Үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа

Буряад хэлэнэй болон литературын дээдэ һургуулида нэмэлтэ мэргэжэл абаха һуралсал дүүрэжэ, “Буряад хэлэнэй ба литературын багша” гэһэн үнэмшэлгэнүүдые барюулгын ёһолол июлиин 6-да үнгэрөө. Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай туһаламжаар 10 хүн, тусхай хэлсээгээр 5 хүн һуража гараа. Нэгэ жэлэй туршада нэмэлтэ мэргэжэл абаһан эрхэтэд ехэ һайнаар һураа, һургуулинуудта хэшээлнүүдые олоор үнгэргэжэ, мэргэжэлээ дээшэлүүлээ.

Тиигэжэ баярай оршон байдалда үнэмшэлгэнүүд барюулагдахадаа, олон һайхан амаршалгын үгэнүүд хэ­лэгдээ, Баярай бэшэгүүд барюулаг­даа. Буряад хэлэнэй ба литературын кафедрые даагша, филологиин кан­дидат, доцент Б.Д. Цырендоржиева, Буряад хэлэ хүгжөөлгын түбэй захи­ралай орлогшо, доцент Р.С. Дылы­кова болон бусад мэдээжэ багшанар курсануудые дүүргэһэн зондо ам­жалта хүсэжэ, жэлэй туршада абаһан багаханшье мэдэсэеэ багашуулда дамжуулан үгэхэ бэзэт гэжэ хүсөө.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад хэлэнэй болон литературын дээдэ һургуулиин багшанарай дурадхаһан гэрэл зурагууд