Экономика 10 янв 2020 1265

​​Улаан-Үдын «Зорька» гэһэн тамирай-элүүржүүлгын комплексдо стадион баригдаха

2020 ондо Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойн «Зорька» гэһэн тамирай-элүүржүүлгын комплексдо Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ стадион барихаар түсэблэгдэнэ. Барилгын ажалда 25 сая түхэриг һомологдохо.

Тус стадиондо 30 x 60 метр хэмжүүртэй футбол наадаха талмай, 100 метр утатай хүнгэн атлетикын харгы, тренажёрнууд, баскетбол, волейбол наадаха талмайнууд баригдаха гэжэ Улаан-Үдын захиргаанай тамир болон спортын талаар хүтэлбэридэ хэлэбэ.

Стадионой түсэблэлгэ-тоололгын ажалнуудта Улаан-Үдын бюджетһээ нэгэ сая түхэриг тухай мүнгэн һомологдонхой.

- Түсэблэлгэ-тоололгын дансанууд бэлэн. Олониитын уншалга эмхидхэгдэжэ, тэрэ һайшаалда хүртөө. Мүнөө Буряад Уласай гүрэнэй экспертизын хүтэлбэридэ болон Үбэр Байгалай хизаарта Росприроднадзорой хүтэлбэридэ шэнжэлгэнүүд хэгдэнэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, тэдхэмжэдэ хүртэхэ талаар хэлсээн баталагдаха, - гэжэ «Зорька» комплексын захирал Саяна Сагалаева хэлэбэ.

Үнгэрһэн зуун жэлэй тэн багта тамирай «Зорька» лагерь нээгдэһэн байна. Зургаан жэлэй саана энэ эмхи хотын мэдэлэй болоо һэн гээд һануулнабди. Тиигэжэ лагериин материальна-техническэ бааза шэнэлэгдэжэ эхилээ. Жэл бүри зунай сагта «Зорька» комплексдо хотын 360-аад үхибүүд амардаг. Үбэлэй сагта санаар урилдаан болон зүг элирүүлгын мүрысөөнүүд эмхидхэгдэдэг.

2019 ондо тус комплексын тамирай материальна-техническэ бааза шэнэлхэ талаар Улаан-Үдэ хотын захиргаан энэ эмхи 2020-2021 онуудта Буряадай ниислэл хото хүгжөөхэ түсэбтэ оруулха гэһэн шиидхэбэри абаһан байна.

Улаан-Үдэ хотын мэдэээсэлэй хорооной гэрэл зураг

Читайте также