Спорт 5 апр 2017 615

​Алиса Жамбаловагай амжалтанууд

Үбэлэй халаанай түгэсхэлдэ Буряадаймнай урдаа хараха са­наша басаган Алиса Жамбалова ялас гэмэ амжалта туйлаба. Тэрэ Ородой чемпионадта мүнгэн болон хүрэл медальнууд­та хүртэжэ, спортдо дуратайшуулые баярлуулба.

Сонинойнгоо урда дугаарта Алиса хоёрдохи һуури эзэлээ гэжэ мэдээсээ һэмди. Тэрээнэй һүүлдэ манай санашан үшөө гурбан урил­даанда хабаадаһан байна. Тус мүрысөөндэ Алиса 10-дахи болон 24- дэхи һууринуудые эзэлээ. Ородой чемпионадай һүүлшын урилда­анда Алиса Жамбалова үшөө дахин амжалта туйлаба: 30 километр зайда Буряадай тамиршан гурбадахи һуури эзэлээ. “Түрүү һуури эзэлхын түлөө шанга тулалдаан болоо,”- гэжэ Ханты-Мансийска ав­тономито тойрогой олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд бэшэ­нэ. Урилдаанай түгэсхэлдэ түрүүшүүл элирбэ. Тиигэжэ нэгэ бага урид фиништэ хүрэһэн Москвагай Наталья Непряева манай Алисые гурбадахи һуурида үлээгээ. Нижний Новгород хотын Анастасия Се­дова хоёр секундаар түрүүлжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

- Хэдэн урилдаанда хабаадажа, ехээр эсээб. Һүүлшынгээ хүсэ шадал зангидан урилдааб. Гурбадахи һуури эзэлһэндээ баяртайб, - гэжэ Алиса Жамбалова мэдүүлһэн байна. – Фиништэ бидэ гурбан хүн гараабди. Хоёр-гурбан метр урда ябабашье, Наталья Непряе­вада хүсэгдэшөөб. Энэ санашан ехэ шанга басаган, диилдэһэндээ гомдоногүйб.

Хэдэн һара гэртээ байгаагүй Алиса Жамбалова эдэ үдэрнүүдтэ түрэл нютагаа бусахань. 2016-2017 оной үбэлэй халааниие Алиса үшөө дүүргээдүй. Юуб гэхэдэ, апрелиин 22-то Баргажан аймагай Максимиха һууринда Байгал далайн мүльһэн дээрэ үнгэргэгдэхэ ехэ марафондо Алиса хабаадаха түсэбтэй. Удаань арбаад хоног ама­раад, 2018 ондо Урда Солонгосто болохо Олимпиин наадануудта бэлэдхэл хэжэ эхилхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ