Главная / Новости /Спорт / Гиирь үргэлгын һайндэр

Гиирь үргэлгын һайндэр

09-08-2018

Августын 11-12 үдэрнүүдтэ Байгал далайн эрьедэ, Энхалук һууринда хоёр томо мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь. Түрүүшын үдэртэ Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 4-дэхи шата эмхидхэгдэхэ. Нүгөөдэрынь уласхоорондын Гран При мүрысөөн болохоор хүлеэгдэнэ.

Буряадай мэдээжэ тамиршан, гиирь үргэлгөөр спортын га­бьяата мастер Сергей Леоновой хэлэһээр, энэ ехэ хэмжээ ябуулга гурбадахи жэлээ болохонь.

Дэлхэйн Кубок хадаа зурга­ан шатаһаа бүридэдэг. Тэдэнэй гурбаниинь хаана болохоб гэжэ эртэнһээ мэдээжэ. Америкын Лас-Вегас, Ородой Санкт-Петербург болон манай Буряадай багахан Энхалук һуурин болоно бшуу, - гэжэ мэдээжэ тамиршан тэмдэ­глэнэ.

Тус мүрысөөндэ ехэнхидээ Ази түбиин болон Номгон далайн дэргэдэхи гүрэнүүдэй тамирша­дай хабаадаха мүрысөөн болоно бшуу. Хэды тиигэбэшье, Чили, Из­раиль, Дани, Франци болон бусад баруун гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд дуратайгаар Байгал далай ерэнэ гээшэ.

Ород гүрэнэй 16 можо хизаар­нуудай тамиршад ерэхээр бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Суглуулагда­мал командын бүридэлдэ Буря­адай 14 тамиршад оронхой. Тэдэ булта мэдээжэ, үндэр нэрэ зэргэ­тэй хүнүүд гээшэ. Эдэ хэд бэ гэ­бэл, дэлхэйн болон Европын чем­пионадуудта шалгарһан Василий Недорезов, Андрей Рассадин, Сер­гей Любимский гэгшэд болоно. Үшөө тиихэдэ уласхоорондын бо­лон бүхыросиин мүрысөөнүүдтэ шалгарһан Светлана Стрельцова, Надежда Дуброва, Денис Куда­шев, Сергей Каргин, Юрий Воево­дин, Михаил Чернышев, Михаил Семенников, Максим Золотарев, Татьяна Асеева, Александр Ели­зов, Светлана Шангина гэгшэдые нэрлэмээр.

Суута Сергей Леоновой хэлэһээр, тус мүрысөөндэ улас­хоорондын классай спортын ма­стерай нэрэ зэргэтэй тамиршад хабаадаха аргатай. Тиимэһээ улас­хоорондын нэрэ зэргэтэй табан шүүгшэд зорюута мүрысөөндэ уригданхай.

Гиирь үргэлгын найр нааданай һүлдэ тэмдэг хадаа Байгалай хаб загаһан боложо үгөө. Тэрээнэй һүүл дээрээ гиирь үргөөд байхань һонирхолтой. Мүн тиихэдэ тусхай медальнууд хэгдэнхэй.

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги:Наши издания