Главная / Новости /Экономика / Хониной арһаар сээжэбшэ оёно

Хониной арһаар сээжэбшэ оёно

30-01-2019

Үзэсхэлэндэ аймагай бүхы сомонууд хабаададаг. Дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэһэн энэ хэмжээндэ Сэлэнгэ аймагай сомонууд болон ТОС-ой эмхинүүд хабаадаба. Мүн лэ Ивалга, Хяагта, Захаамин, Бэшүүр аймагуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

Хониной арһа ажахыдаа хэрэглэжэ, хубсаһа хунар оёхые Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев уряалаа бэлэй. Сэлэнгэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев энэ талаар ехэ ажал ябуулна. Хониной нооһо элдэхэ ажал дэмжэгдэжэ, олон нютагуудта хониной арһа, нооһоор хубсаһа оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдажа байһаниинь һайшаалтай.

Энэ түсэл бэелүүлгэдэ өөрынгөө хубитаяа Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хани нүхэр Ирина Викторовна оруулжа, хүдөө нютагайхидые ехэтэ дэмжэжэ, үзэсхэлэн бүхэндэ ерэжэ дүнгэлсэнэ.

Үнгэрһэн 2018 оной октябрь һарада түрүүшын үзэсхэлэн дэлгэгдэһэн байха юм. Мүнөө тэрэ гэһээр үшөө олон зон хабаададаг болоо. Энэ удаа хониной арһаар бүтээһэн зүйлнүүдые олоор үйлэдбэрилхэ, оёхо гэһэн ажал ябуулна. Тиигэжэ аймагай хүүгэдэй сэсэрлигэй үхибүүдтэ сээжэбшэнүүд оёгдоно. Багашуулда дулаахан хониной арһан сээжэбшэнүүдые оёхо тухай һанамжа Хамба лама Дамба Аюшеев оруулаа һааб даа.

- Мүнөө сагта үхибүүдэй энхэ элүүр байдал тон шухала. Үбэлэй хүйтэн сагта дулааханаар хубсалхада, үбшэн хамшагта диилдэхэгүй. Дулааханаар хубсалуулхадаа, үхибүүдэйнгээ элүүр энхэ байдал хамгаалха болонобди, - гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев тэмдэглээ.

Аймагайнгаа бүхы хүүгэдые сээжэбшээр хангаад, наһатайшуулдаа оёжо үгэхэ хүсэлтэй, һүүлдэнь бусад зондо оёхо юм. Иимэ сээжэбшэнүүдые оёдог багахан эмхинүүд байгуулагдахадаа, хүдөө нютагта ажалай һуури бии болоно. Хайша хэрэг хаягдадаг хониной арһа ажаллажа, эдлэжэ, хубсаһа оёжо һурадаг болохо. Тиихэдээ хониной арһанай сэншье дээшэлхэ, хүдөө нютагай байдалшье һайжарха. Иимэ холые хараһан хараа бодолтой түсэл бэелүүлэгдэнэ гээшэ.

Үзэсхэлэнэй удаа сугларагшад суглаалжа, энэ эмхидхэжэ байһан хэрэгээ үргэлжэлүүлхэ, “хониной арһа элдүүрилхэ” гэһэн түсэл дэмжэхэ, арад зониие арһа элдэжэ, хубсаһа оёжо һургаха тухай шиидхэбэри абабад.

Цырегма САМПИЛОВА, Буддын заншалта САНГХ-ын мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд

Теги: Гусиноозерск эдэй засаг хүгжөөлгэ17:20

​Ведущий музыкант Бурятии отметила полвека в профессии 

17:10

​В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника 

17:01

Ондоо дүримөөр оройдо гараа 

17:00

В Национальный музей Бурятии поступил новый экспонат  

16:35

​Бурятский театр оперы и балета пригласил детей на сказку 

16:34

​Хододоо сугтаа 

16:21

​Арадаа һэргээһэн агуу зохёол 

16:07

​Залуушуулай тэмсээн 

15:59

​Вокзал в Улан-Удэ будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в начале 2020 года  

15:52

​Ойлгууламжын ажал 

15:37

​Үндэр долгито уянга 

15:26

​В Курумканском районе Бурятии прошел форум приемных семей 

15:22

​Дети из Закаменского района Бурятии побывали в «Кванториуме» 

15:21

​Ойн баярай уулзалга 

15:05

​Бурятскому улигершину вручили Правительственную премию «Душа России» 

15:02

​«Тайшаагай ташуур» шэнээр найруулагдаба 

14:53

​Фестиваль «Дорогою добра» прошел в Бурятии  

14:49

​Бурятские школьники написали итоговое сочинение 

14:46

​В Бурятии открыт приём заявлений для сдачи ЕГЭ 

14:45

​Архиин хорон аюултай 

14:30

​Амжалта туйлагша ашата багшанар 

13:49

​Депутаты Народного Хурала Бурятии стали Дедами Морозами  

13:46

​«Би буряад-монголби» 

13:30

​Үүлэндэ тулаһан үүсхэл гү? 

13:30

​Депутаты Народного Хурала Бурятии рассмотрели 25 законопроектов в рамках очередной сессии  

13:05

​В Улан-Удэ состоялся концерт группы «SHONO»  

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам третьего дня интернет-голосования лидирует конкурсант из Агинского бурятского округа 

12:25

​Фестиваль «Парк равных возможностей» прошёл в Бурятии  

11:58

​Хадуухадаа бэрхэнүүд 

11:43

​Буряадууд – Улаан талмайда 

11:32

​Гэрэл татаһан Гертруда 

10:57

​Стань автором логотипа Чемпионата России по вольной борьбе-2020 

10:46

​Первый в Бурятии "сдал" экзамен по ГОСТу 

10:41

​Утаан-Үдэ болохогүйнь тула 

10:33

​Строительные компании Бурятии приглашают на AlumForum 2020 

10:26

«Бурятмяспром» в числе победителей международной выставки продуктов питания «WorldFoodMoscow 2019» 

10:09

Произведения бурятских писателей не вошли в финал литературной премии имени Арсеньева 

09:43

​КардиоДесант РКБ: за 4 года врачи осмотрели 3 тысячи жителей 6 районов Бурятии  

09:37

​Бурятский СПИД-Центр стал одним из лучших в Международном конкурсе корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019» 

09:35

​В Бичурском районе Бурятии откроется современный кинозал 

09:31

​Эрэмдэг бэетэй зоной үдэртэ дашарамдуулһан хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай ажаһуугшад эдэбхитэй хабаадаа 

09:06

​В Бурятии пройдет День инвестора 

08:55

В Улан-Удэ состоялся концерт грузинского народного хора «Ибери»  

08:47

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ 

08:45

​Зурхай на 5 декабря, 9 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до -16 ожидается в Бурятии сегодня, 5 декабря 

Наши издания