Главная / Новости /Экономика / Ой модоор олзо хэгдэнэ гү?

Ой модоор олзо хэгдэнэ гү?

17-04-2019

Хүбшэ ой соо нэмжыдэг Хүрбын голой Хасуурта, Тээгдэ, Тохорюугта, Могой болон бусад һууринуудта түлеэ залһан гэжэ балай һанаата болодоггүй. Зүблэлтэ засагай үедэ Хүрбын Леспромхоз эндэ ажалаа ябуулхадаа, жэлэй туршада 370-400 мянган кубометр модо узууртайгаарнь отолоод, Онохойн ой модо болбосоруулгын комбинат руу оруулдаг байhан. Харин мүнөө иимэ үргэн хэмжээнэй үйлэдбэри үгышье һаа, хубиин хэрэг эрхилэгшэд ажалаа ябуулһаар. 2013 онһоо ой модоной хэрэг эрхилһэн Цырен Чимитовтэй хөөрэлдөө дурадхахамнай.

 • -Цырен Бальжинимаевич, ойн ажахытай хабаатай мэргэжэл шудалһан гүт?
 • -Үгы. БГУ-гай түүхын факультет түгэсхэһэмби. Политолог мэргэжэлтэйб. Дээдэ һургуулиин һүүлээр Улаан-Үдэдэ хэлхеэ холбоондо хүдэлөөд туршааб. Салиниинь бага байгаа. Тиимэһээ нютагаа бусажа, эсэгэтэеэ хамта ой модоной ажахы эрхилээбди.
 • -Бэрхэшээлнүүд бии гү?
 • -Зүндөө. Илангаяа харюусалгатай хүдэлмэрилэгшэд дуталдана. Салингаа абаад, сэнгээд ябашаха ушарнууд олон даа. Тиимэһээ хариһаа ажалшадые асарнаб.
 • Хубиин ажахы һаял эрхилжэ байхадамни, олон тоото саарһа суурһан хэрэгтэй болодоггүй һэн. Хиналтын албануудшье үсөөнөөр ябадаг бэлэй. Мүнөө тоосоо эрихэнь олон болоо. Хиналтын албанууд үргэлжэ ерэнэ.
 • -Хиналтын албанууд алдуу эндүү олоно гү?
 • -Бэдэрхэ болоо һаа, олдоод лэ байгаа гүб даа.
 • - Олзотойл хадань, модо отолоо аабзат. Тиимэ гү?
 • -Тиимэ. Олзо бии. Ой модо ашаглахыемнай хориногүй. Зүбшөөл үгэнэ.
 • -Тээгдэдэ 8 пилорама, тэдэнэй тоодо танайхи ажалаа ябуулна гэжэ мэдэнэб. Хэн эгээл ехэ пилораматайб?
 • - Владимир Борисович Рябов мүн. Тэрэ “Древо” гэжэ томо ажахытай. 3 форвардертай. Нэгэ тиимэ комплекс жэлэй туршада 15 мянган кубометр модо ашаха аргатай. Тиимэhээ жэлэй туршада 45 мянган кубометр модо унагаана аабза.
 • - Танай хэмжээн Рябовайхида хүрэхэ гү?
 • -Үгы ааб даа. 5-6 кубометр модо бэлдэнэбди. Теэдшье ой модомнай үсөөрһөөр. Үшөө гурбан жэл хүдэлөөд, саашадаа юу хэхэ тухай бодохоб. Саг зуурын хэрэг ябуулнаб гэжэ ойлгоноб.
 •    

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги:17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания