Соёл уралиг 15 aug 2023 462

Байгалай хатар

Байгалай хатарай фестивалиин үедэ августын 12-то «Байгалай хатар. Буряад орон» гэһэн далайн эрьеын тоглолто үнгэрөө. Онсо һонин түлэб республикын ажаһуугшадта болон айлшадта хатарай баяр баясхалангай оршондо шунган хабаадаха арга олгоо.

© фото: Егор Бельских, пресс-служба БГАТОиБ

15 сагһаа харагшадай урда үхибүүдэй болон залуушуулай бүлгэмүүд: «Алан Гуа», «Акварель», мүнөө үеын «Угол зрения» театр, хатарай «Капуччино» театр, «Дэнс Хол» театр, Буряадай хореографическа колледжын ша­бинар уран һайханаар то­глоо. Удаань бүхы дуратай­шуул «Залуу хореографуу­дай лаборатори» түлэбэй мастер-хэшээлнүүдые гара­жа, «Латино фэмилитэй» хам­та сальсу болон бачату эрье дээрэ хатараа.

- Манай фестиваль үшөө ехээр үргэдэжэ, һаяын сагта Буряад Уласайнгаа соёлой үшөө нэгэ эрхим тэмдэгынь болохо гэжэ бидэ омогорхо­нобди. Бидэ өөһэдын опе­ро ба баледэй театртайбди, өөрын буряад баледтэйбди, Буряадай хореографиче­ска колледж бүхы Росси­да мэргэжэлтэдые бэлдэ­нэ. Энэ фестивальда оро­нойнгоо түрүү театрнуудта хүдэлдэг, российска болон уласхоорондын тайзан дээгүүр амжалта туйлаһан шабинарынь ерээ. Буряад орон российска баледэй ниислэлнүүдэй нэгэн боло­хо аргатай гэжэ һананаб, - гэжэ Буряад ороной соёлой сайд Соелма Дагаева тэмдэ­глээ.

Гол хэмжээ ябуулганууд – Буряадай хореографическа колледж дүүргэһэн шабина­рай тоглолто Байгал дээрэхи жаргаха наранай толондо үнгэргэжэ, уг залгамжалгын болон мүнөө үеын хатарнуудые гүйсэдхөө. Харагша­дай урда Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай түрүү ха­таршад бэлигээ харуулаа. Тайзан дээрэ мүн баһа Ма­риинскэ театрай Трофим Ма­ланов, Карелиин Хүгжэмэй театрай Юлия Шункова, Юки Окотти ба Дагба Гармаев, Пермскэ оперо ба баледэй театрай Елизавета Ульянен­ко, Астраханска оперо болон баледэй театрай Сандра Бо­родина гэгшэд гараа.

Түгэсхэлдэнь «Хун шубуудай нуур» баледэй 4-дэхи үйлэ Буряадай оперо болон баледэй театрай хатаршад хатараа.

- Бидэ Буряад ороной соёлые гүнзэгыгөөр ойлго­хо гэжэ ерээбди. Өөһэдөө бидэ эндэхи бэшэбди, бидэ Москваһаа. Байгаали гээшэ соёлой зүйлнүүдтэй нэгэдэ­хэдээ, ямар үнэншэмэ бэшэ байха юм гэжэ бидэ гайхаа- бди. Байгалай оршондо балет – энэ ямаршьеб даа хэлэшэгүй гоё үйлэ, - гэжэ Москваһаа ерэһэн Илья гай­халаа мэдүүлнэ.

- Булта хатаршад бүхы бэлигээ харуулхаяа орол­доо гэжэ мэдэрэгдэнэ. Ор­шоншье гайхалтай. Нёдондо байгаагүйдөө ехэл шанал­наб, ерэхэ жэлдэ байхаб гэжэ найданаб. Түгэсхэлынь гэжэ юунтэйшье жэшэшэгүй бай­гаа, - гэжэ Шэтын оюутан Ев­гения хөөрэнэ.

Мэдээжэ российска хо­реограф, багша, продюсер Александр Могилёв тусхай айлшан байгаа. Тэрэ Ка­рельскэ соёлой ба урлалай училищи, Московско соёлой ба урлалай ехэ һургуули дүүргэһэн, мүн лэ Николай Огрызковай Мүнөө үеын хореографиин һургуулида болон Европейскэ баледэй консерваторидо (Австрида) һураһан юм.

- Буряад ороной хорео­графическа училищи яһала шанга, тиигээд театршье һайн гэжэ би мэдэнэб. Эндэ боложо байгааша жабха­ланта үйлэ тон ехээр урма­шуулба. Би бүхы ороноо­роо ябааб, теэд иимэ үргэн ехэ, тиигээд иимэ гоё хатар үшөө хараагүйлби. Байга­лай элшэ хүсэн бүхы тээһээ мэдэрэгдэнэ. Иимэ уран һайханай туршалганууд ехэнхидээ гүрэнэй зүгһөө дэмжэгдэдэггүй. Иимэ гоё һайханиие танай Засагай газарай ба олзын хэрэгэй дэмжэһэниинь ехэл һайн гээшэл даа, - гэжэ Александр Могилев хэлээ.

Энэ түлэбые зохёон үүсхэгшэ Павел Окуневой тэмдэглэһээр, фестиваль жэлһээ жэлдэ үргэдэжэ, шадаал һаа олон зониие баледэй гайхамшаг хатарта шэлжүүлхээр үнгэргэгдэнэ. «Байгалдахи хатарай фестиваль-2023» Буряад Уласай 100 жэлэй ойе тэмдэглэхэ ойн баярай хэмжээ ябуул­гануудай нэгэн гэжэ Заса­гай газарай, республикын Соёлой яаманай, Байгал шадарай захиргаанай дэм­жэлгээр үнгэргэгдөө гэжэ һануулая.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Егор Бельских, пресс-служба БГАТОиБ