Соёл уралиг 4 apr 2014 1095

​“Шамбалын сэсэгүүд сооһоо шүлэгэй дээжые бариналта”

Мартын 31-дэ Нарһатада, Яруунын аймагай түбэй номой санда уншагшад “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай түлөөлэгшэдтэй уулзаба. Арадай поэт Цырендулма Дондогойн дурасхаалда “Буряад үнэнэй” хэблэн гаргаһан “Шамбалын сэсэгүүд” номтой танилсалга ехэ дулаахан оршомдо үнгэрөө. Уулзалгые буряад уран зохёолдо үнэн зүрхэнһөө дуратай юстициин ветеран О.Д. Цыренова хүтэлһэн байна.

Ц. Дондогойн тоонто нютаг болохо Эгэтын-Адагай “Аялга” гэһэн дуу, хатарай арадай ансамбль һайхан бэлэгээ бариба.

“Байгал” хэблэлэй редактор, Буряадай арадай поэт Галина Базаржапова -Дашеева “Шамбалын сэсэгүүд” номой яажа бүтэһэн тухай, юундэ иимэ гаршагтай болооб гэжэ ехэ һонирхолтойгоор хөөрэбэ. Мүн “Байгал” журналай һүүлшын дугаартай танилсуулаад, саашадаа ямар зохёолнууд хэблэгдэхээр түсэблэгдэнэб гэжэ тодорхойгоор хөөрэжэ үгэбэ.

“Буряад үнэн” газетын редактор Туяна Самбялова удаахан саг соо үндэһэн сонинтойгоо нүхэсэжэ, буряад хэблэлнүүдыемнай захижа, зон соо тарааха хэрэгтэ хам оролсодог хүндэтэ уншагшад Доржоханда Лудуповна Баранниковада, Нимбу Доржиевич Доржиевта, Цырен-Дулма Цыреновна Дымбрыловада Хэблэлэй байшанай Баярай бэшэгүүдые барюулба. Яруунын аймагай литературна “Булаг” нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, журналист, поэт Эдуард Дансаранович Будаевта, багшын ажалай ветеран, “Буряад үнэн” газетын үнгэргэдэг “Буряадай түрүү хүнүүд” конкурсын оло дахин автор – лауреат Полина Цыбиковна Эрдынеевада хүхэ хадаг, бэлэг номуудые барюулһан байна. Мүн районой номой сангые даагша Ирина Цыбеновна Жалсановада баяр хүргөөд, “Буряад үнэн”, “Байгал”, “Одон” хэблэлнүүдые уншагшадтаа дурадхажа, саг үргэлжэ танилсуулжа байхыень уряалба.

Э.Д. Будаев үгэ хэлэхэдээ, Цырендулма Дондогой тэрэнэй хуби заяанда ямараар нүлөөлһэн бэ, журналистын ажал шэлэхэдэнь, уран зохёолдо, түрэл хэлэндээ түшэглэхыень үршөөн захиһан гээд дурсаба. Буряад хэблэлнүүдээ аймагай түбтэ олоор захижа тарааха арга боломжонуудые бэдэрхэбди гээд найдуулаа.

“Булаг” нэгэдэлэй гэшүүн Вера Саганова арадай поэт Цырендулма Дондогойдо зорюулһан шүлэгөө уншаба:

Шамбалын сэсэгүүд соо
“Шамбалын сэсэгүүд” сооһоо
Шэбэнэн аалихан маанадтаа,
Шүрэ хуба үреэл үгэнүүдээр
Шүлэгэй дээжые бариналта.

Шүтэхэ сэсэн тарнинуудтай
Шүлэгүүдые уншан анхархадаа,
“Шүлэгэй хүшөө” бодходог һайб” – гээд,
Шаналан гэнтэ Танаа һананаб.

Шэрүүн сагуудтай дайралдабашье,
Шүлэгэй дээжээр нютагаа алдаршуулаат,
Шог зугаагаар урмашуулан,
“Шарайень” арадайнгаа арюудхаат.

Шамбалын орондо адистайхан
Шааяма дуунай уянга доро,
Шэнэхэн үлгын ульһан соохоно,
Шэдитэ поэт эрьежэ, дахинаа бусадаг һай!

П.Ц. Эрдынеева олон арбаад жэлнүүдтэ поэдтэй дүтөөр харилсадаг байһанаа дурсан хөөрэбэ. Ц. Дондогойн ашаар баһал гуурһантай ханилаад, хүүгэдые бэшэжэ һургадаг, һургуулиин газетэ гаргадаг, хэдэн номуудые хэблүүлһэн эдэбхитэй, сэдьхэлэй ехэ ульһатай хүндэтэй багша ха юм даа.

Эгэтын-Адагай һургуулиин уран бэлигээрээ суурхаһан хүүгэд – “Хүхюу буряад” гэһэн республиканска конкурсын Гран-при шанда хүртэһэн Цырен-Дулма Цыбикжаповна, мүн Батор Намсараев арадай поэдэй басни, шүлэгыень уран гоёор уншажа, сугларһан зониие уяруулба.

Яруунын аймагай муниципальна байгуулалтын захиргаанай гулваагай нэгэдэхи орлогшо Ц.Б. Жамсуев нютагай алдарта поэдэй шэнэ ном нара харуулһан “Буряад үнэнэй” ажалшадта халуун баяр хүргэбэ. Согсолон буридхэгшэ, харюусалгата редакторнууд Г.Х. Дашеевада, Т.В. Самбяловада захиргаанай зүгһөө баяр баясхаланай тэмдэгүүдые, бэлэгүүдые барюулаа. Буряад хэблэлнүүдые захиха, үргэн олон уншагшадта хүргэхэ хэрэгтэ Ц.Г. Шагдаров түрүүтэй аймагай захиргаан ёһотой анхарал хандуулха гээд найдагдана.

Уран зурааша, уран дархан В.Т. Банзаракцаев, багшын ажалай ветеранууд Н.Ж. Тапхаева, Г. Ц. Цыбикова арадай поэдые уяран байжа дурсаба, һайхан дуу, шүлэгөө зорюулан үргэбэ.

Уран үгын шэдидэ гайхан, Зандан Жуу шүтөөнтэй, бэлигтэй бэрхэ улад зоной сэдьхэлэй халуун ульһаар жэгнэгдэжэ, дали ургаһан мэтэ болоод, Улаан-Үдэеэ бусаа бэлэйбди.

Радна-Нима Базаровай фото.