Соёл уралиг 6 jul 2020 295

​Буряад Уласта этигэхээр бэшэ Байгал тухай түүхэнүүдэй музей нээгдээ

Ерэhэн зон гол байшангыень хараха аргатай, тэндэнь мүнөө хүрэтэрөө томо 17 модон боошхонууд hууна, тэрээн бүхэниин 1,5 мянган омоли багтуулдаг, гэжэ ИА Буряад Үнэн дуулгана.

- Энэ музей хүгжэлгынгээ эхиндэ байна, официальна нээлгэндэнь коронавирус үбшэнэй тараал hаалта хээ, харин хүн зонииеугтаха аргатайбди. Хүсэhэн зон табяад жэл саашаа дамжажа, загаhа барилгын онсо өөрсэ зүйлнүүдтэй танилсаха аргатай. Байгал далай дээрэхи онгосын ехэ уhанда хосоролгодо зорюулгадаhан амяараа байhан харуулалганууд бии, - гэжэ Байгалаар аяншалгын газаршалагша үнэмшэлгэтэй Алексей Котов хөөрэжэ үгэбэ.