Соёл уралиг 7 jul 2020 369

​Загарай аймагай ДШИ-дэ хүгжэмэй наадхуурнууд болон түхеэрэлгэнүүд үгтэнэ

Үшөө «Николай Рубинштейн» гэhэн хоёр пианино, цифровой пианино, балалайканууд, гитаранууд, аккордеон һаядаа үгтэхөөр хүлеэгдэнэ. Энэ жэлэй май hарада бараан, хатарай таhалгын гэрэлнууд, 12 ноутбугууд, абяанай түхеэрэлгэнүүд, нотын номууд ерээ hэн. 2020 ондо «Культура» гэhэн үндэhэн түсэбэй хэмжээн соо, 4 миллион түхэригhөө үлүү мүнгэндэ юhэн хэлсээн баталагдаад, эгээл хэрэгтэй зүйлнүүд абтана.
 Ново-Брянскын, Новоильнскын, Онохойн, Загарайн ДШИ-иин гурбан филиалнуудта хүгжэмэй наадхуурнууд хубаагдаха. Эдэ хүгжэмэй эмхинүүдтэ хамтадаа 430 үхибүүн hурадаг.

Дүрбэн hургуулинууд соо найман hалбаринууд: фортепиано, арадай наадхуурнууд, арадай дуун, эстрадын дуун, хоорой дуун, театрай искусство, ИЗО, хореографи эрхимээр хүдэлнэ. Уран һайханай 20 бүлэг хүдэлмэрилдэг, - гэжэ Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй түб дуулгана. Загарайн ДШИ-иин дарга Наталья Каницкаягай тэмдэглэһээр, хүгжэмэй наадхуурнуудай шэнэлэлгэдэ hургуули бэрхэшээлтэй ушараа.
- Хүгжэмэй шэнэ наадхуурнуудые нэмэжэ абаха мүнгэн үгы. Үхибүүднайхуушарhан наадхуурнууд дээрэ hурана, хэшээлнүүдээрээ hонирхохоёо болижо байна. Мүнөө үеын, hайн шанартай наадхуурнууд дээрэ наадаха һургаад, элдэб янзын конкурсдо хабаадажа, амжалта туйлахань манай гол хүсэл болоно. Аймагтамнай бэлигтэй, hургуулида ябаха дуратай үхибүүд бии, үшөө hайн наадхуурнуудтай болошоо hаа, манай үхибүүд ехэ хүхюүтэй байха, - гэжэ Наталья Каницкая тобшолол хэбэ.