Соёл уралиг 8 jul 2020 337

​Үндэhэтэнэй музей холын аяншалагшадые угтана

М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейн мэргэжэлтэд «Три святыни Буддизма», «Гунны. Империя степей», «Мода степей Бурятии» гэhэн үзэсхэлэнүүдээр айлшадта экскурси үнгэргөө.
Үзэсхэлэнүүдээр ябаад, аяншалагшад сэдьхэлэйнгээ мэдэрэл һанамжатай хубаалдаба:

- Энэ экскурси дурым буляагаа. Буддын шажан тухай олон юумэ мэдэхэгүй
байбаб. Музейдэ байhан Бурханай номууд ехэ hонин - Ольга, Москва хото.
- Буряад Уласай Үндэhэн музей соо шухаг бүтээлнүүд олон байна, Буддын шажан тухай олон мэдээсэл абааб,  сэдьхэлэй эгээл hайн мэдэрэлтэйб - Сергей, Оренбург хото.
- Би өөрөө түүхын эрдэмдэ hураhанби. Намда ажалаа hайн мэдэхэ vэргэжэлтэниие шагнаха гоё байба - Вера Ядрикова, Москва хото.
- «Гунны. Империя степей» болон «Мода степей Бурятии» гэhэн үзэсхэлэнүүдые би ехэ hайшаабаб. Тэндэ үндэhэн мүнгэн гоёолтонууд, hуудал байдалай зөөринүүд табигданхай. Үшөө түбэдэй эмнэлгын Атлас бузараар сэдьхэгдээ. Ехэ тобшохоноор хөөрөөд үгөө. Тиибэшье, урданай ехэ түүхэтэй, гүнзэгы бодолтой юртэмсэ хадаа һониншье, гайхамшагтайшье байна гээд бидэ ойлгонобди, - гэжэ Москва хотын туристнууд хэлээ.