Соёл уралиг 22 jul 2020 427

Шэдитэ шэнэ бүтээлнүүд

 Циркын артистнуу­дай һанаа зобоомо, сэдьхэл доһолгоомо номернуудые телевизо­рээр бүгэдэ зон хараһан байнабди. Мүн ямар бэ даа хайрсаг соо ороод, үгы болошоходонь, гайхажа гэлыжэ hуудагбди. Иимэ һонирхолтой найруулга­нуудые манайшье циркын зүжэгшэд харуулдаг болохонь.

Буряадай циркын зүжэгшэд урматайгаар ажа­лаа эхилбэ. Yнгэрhэн фев­раль һарада Москва хотодо болоһон Буряад Уласай үдэрнүүдтэ тэдэ хабаадажа, арад зонтой hүүлшынхиеэ золгоо бшуу. Тэрэ гэhээр гэртээ эсэтэрээ һуугаабди гэжэ артистнар хэлэнэ. Тэдэ­ниие ойлгохоор. Юуб гэхэдэ, циркын зүжэгшэдтэ заал һаа олон үдэрэй һорилгонууд хэ­рэгтэй болоно бшуу. Хүнгэн бэшэ акробатическа, нии­дэдэг гимнастнуудай, хүндэ түмэр үргэгшэдэй номернуу- дые харуулхын түлөө һайн бэлэдхэл артист бүхэн гараха болоно.

Циркын захирал Наталья Борисовагай хэлэһээр, һаял ажалдаа гараһан артистнууд Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо шэнэ һонирхолтой номернуудые бэлдэжэ эхи­лээ. Хүн зоной гэртээ һууха гурим байбашье, Буряа­дай циркдэ шэнэ шэдитэ хэрэгсэлнүүд одоошье хүрэжэ ерээ.

 Буряад Уласай со­ёлой яаман циркдэ ехэ анхарал хандуулдаг зан­шалтай. Шэнэ зэмсэгүүдые, хэрэгсэлнүүдые абахымнай түлөө мүнгэ һомолоо, - гэжэ Наталья Борисова дуулгана.

Зүжэгшэн Екатерина Вах­няк ехэл баяртай хэбэртэй. Юуб гэхэдэ, тэрэ шэнэ гол номернуудта оролсохо юм. Түхэреэн боошходо ороод тайруулха аймшагтай номер Екатерина харуулха болоо.

 Миниил бэедэ тааруу­лагдажа, энэ боошхо хэгдээ. Гансал би мүнөөдэртөө эндэ хабаадаха болоноб. Аймшаг­тай ааб даа. Теэд энэ ажални ха юм, - гэжэ Екатерина Вах­няк хөөрөөд, бүхы нюусануу­даа дууhан нээнэгүй. - Ерээд булта хараарайгты! - гэжэ тэрэ миhэрэн нэмэнэ.

Суута Девид Коппер­фильд шэнги манайшье артистнар номер харуулжа байтараа, дэгдэшэхэ арга бо­ломжодо хүртөө. Энээниие бүтээхэ тусхай хэрэгсэл баһа худалдан абтаа. Үшөөшье бусад иллюзионно номер­нуудые харуулха хайрсагууд ерээ.

Буряадай циркын 18 артистнар шэнэ халаан­даа бэлэдхэл хэжэ байна. Арад зонтоёо харилсаха, нютагаархидаа баярлуул­ха түсэбтэй юм. Корона­вирустай оршон байдал һайжархаарнь лэ тэдэ наадаяа дэлгэхээр бэлэн байһанаа мэдүүлнэ.

Циркын артист боло­хын түлөө бага наһанһаа Yндэһэтэнэй 1-дэхи лицей- интернат һургуулиин дэр­гэдэхи циркын һургуулида һуралсал нэн түрүүн гараха хэрэгтэй. Мүн удаань соёл урлалай колледждо тэдэ һуралсалаа үргэлжэлүүлнэ. Буряадай циркын артистна­рые хайшан гээд бэлдэнэб, эгээл тэрээн шэнги hуралсал гансал Москва хотодо ябуу­лагдадаг гээд нэмэhүү.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Авторай гэрэл зураг