Соёл уралиг 27 jul 2020 419

Буряадай суута уран бүтээлшэн арт-талмай бэелүүлхэнь

«НИМА» Москва хотодо орон нютагуудай бэлигтэй залуушуулые харуулха

Буряадай суута уран бүтээлшэн Даша Намдаков бэлиг талаан ехэтэй залуушуултай хүн зониие үргэнөөр танилсуулха зорилготойгоор, иимэ шиидхэбэри абаа. 2022 ондо уран зурааша Москва хотодо «НИМА» гэһэн арт-талмай болон музей нээхэ түсэбтэй. Тэндэнь гоёор таараһан хари гүрэнүүдэй, ондоо үенүүдэй болон арадуудай урлал,  уран бүтээлнүүд олоной үзэмжэдэ
табигдаад байха. Һонин уулзалганууд, хөөрэлдөөнүүд, һурласал боложо байха.

    - «НИМА» арт-талмайн нэрэнь түбэд хэлэнһээ “наран” гэжэ оршуулагдадаг.
Тиимэ ушарһаа – соёлдо һонирхол ехээр хандуулан, залуу уран зураашадта,
бэлигтэйшүүлдэ туһалха, тэдхэмжэ үзүүлхэ, дээшээ урган гарахадань
туһалха,

- гэжэ өөрын инстаграм хуудаһан дээрээ Даши Намдаков бэшэнхэй.

«НИМА» - талмайн гол байшаниинь үргэн, томо сонхонуудаарнь хуушан Москва хото харагдана. Тэндэ үзэсхэлэнүүдые хараха, урлалай түүхын лекци шагнаха, мастер-класснуудта хабаадаха, кино хараха арга боломжо байха.

Фото: Даши Намдаковай инстаграмай хуудаһанһаа