Соёл уралиг 3 aug 2020 346

​Буряадай театрай «Полёт. Бильчирская история»  зүжэг илагшадай тоодо

© фото: egov-buryatia.ru

Тэрэ мүрысөөндэ Болгариин, Молдовын, Казахстанай, Россин зохёон байгуулхы бүлгэмүүдэй зүжэгүүд дурадхагдаа. Онлайн гуримаар, хоёр шатаар мүрысөөн үнгэрөө. Түрүүн, илагшадые харагшад шэлэжэ абаа, һүүлдэнь жюрин гэшүүд. «ТЕАТР ФЕСТ» эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, амжалта туйлаһан театрнууд саашадаа гастрольдо Болгари ороноор ябаха болохо.

Фото: egov-buryatia.ru