Соёл уралиг 4 aug 2020 344

Эгээл гоё уран зохёолнууд болон зохёолшод

В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ Орос Уласай холбооной литературна «Алас Дурна» гэһэн шанда хүртэхын урилдаанда Буряад Уласай зургаан зохёолшод хабаадаха тухайгаа мэдүүлээ.

Энэ хэмжээндэ Алас Дурна зүг тухай, тэрээндэ зорюулагдажа бэшэгдэһэн 144 уран зохёолнууд эльгээгдээ. Россин арбан долоон регион можонуудһаа хабаадагшад тодорхойлогдоод байна. Тэдэнэй тоодо Буряад ороной зургаан зохёолшод ороно. Яхад Уласай, Амурай, Сахалинай, Магаданай можонуудһаа, Үбэр Байгалай, Хабаровскын, Приморскын хизаарнуудһаа зохёолшод хабаадана. Гадна Краснодарска хизаарай, Смоленскын, Волгоградай, Саратовай, Нижегородско, Москвагай  областьнуудай, Санкт-Петербург, Москва хотонуудай эгээл эрхим зохёолшод энэ жэлэй урилдаанда хабаадажа байна.

 Иимэ урилдаан хоёрдохиёо эмхидхэгдэжэ байна. Тиимэһээ энэ жэлдэ ороһон мэдүүлгэнүүд үнгэрһэн жэлэйхидэ ороходоо үсөөн байгаа, - гээд эмхидхэгшэдэй нэгэн Вячеслав Коновалов хэлэнэ. - Харин олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй туһаламжаар урилдаан тухай мэдээсэл таража, олон хабаадагшадтай болобобди».

Урилдаанай түрүүшын шатада 98 зохёол шэлэгдэжэ, саашадаа жюриин гэшүүд гурбан бүлэгөөр тобшолол хэхэ: ехэ, бага хэмжээнэй зохёол болон хүүгэдтэ зорюулагдаһан зохёол. Байгша оной ноябриин 30-да дүүн гаргагдажа, эгээл эрхим зохёолнууд, тэдэнэй зохёолшодой нэрэнүүд мэдэгдэхэ. Амжалта туйлаһан зохёолшод 500 мянган түхэригөөр шагнагдаха.

В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ Орос Уласай холбооной литературна «Алас Дурна» гэһэн шанда хүртэхын урилдаан Орос Уласай Президентын Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогто эрхэтэ түлөөлгын Толгойлогшо Ю.П. Трутневай эдэбхи үүсхэлээр байгуулагдаа гээд тэмдэглэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru