Соёл уралиг 12 aug 2020 401

​«Алтарганын» хүшөө Ага тосхондо табигдаба

«Алтаргана» нааданда зорюулагдаһан хүшөө Ага тосхондо бүтээгдэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ баярай оршон байдалда нээгдэбэ.

Тойрогой түб тосхондо арад зониие татаха үшөө нэгэ газар бии болобо. Хүршэ Монгол, Хитад гүрэнүүдтэ ажаһуудаг буряад угсаатанда шухала удха шанартай «Алтаргана» гэһэн уласхоорондын нааданда зорюулагдаһан хүшөө бодхообобди. Морин хуурай түхэл хэлбэритэй байһанииньшье ушартай, юуб гэхэдэ энэ зэмсэг буряад арадаймнай хатуу шанга, уралиг соёл, ёһо заншалаймнай дабтагдашагүй һайхан байһанай һүлдэ болобо ха юм, - гэжэ морин хуурай гайхамшаг хүгжэм доро тус хүшөө нээлгын баяр ёһолол үнгэргэхэдөө, Үбэр Байгалай хизаарһаа Федерациин Зүблэлэй гэшүүн Баир Жамсуев тэмдэглээ.

Байгша ондо Ага тойрогто болохо аад, хойшолуулагдажа, 2021 ондо үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэһэн «Алтаргана» нааданда бэлэдхэлэй ээлжээтэ шатадань тус хүшөө нээгдэбэ гээшэ.

«Алтаргана» гэһэн хүшөө Ага тосхоной түбтэ оршодог сквер болбосон түхэлтэй болгохо талаар һүүлшынь хэрэгүүдэй нэгэн мүн. «Аятай зохид хотын оршон байгуулха» гэһэн үндэһэн түсэлэй шугамаар тойрогоймнай табан һууринда хамта дээрээ 20 сая түхэригэй ажалнууд хэгдэжэ байна, - гэжэ Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев тоособо.

Тус хүшөө Ородой Холбоото Уласай габьяата архитектор Болот Дондоков урлан бүтээгээ гэжэ тэмдэглэлтэй.

Источник: aginskoe.ru