Соёл уралиг 21 aug 2020 410

​Үндэһэн оперо болон балет байгуулха талаар хүгжэм найруулагшадай дунда Буряад Уласта мүрысөөн соносхогдохо

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, «Энхэ-Булат баатар» оперо болон  «Красавица Ангара» үндэһэн баледэй заншал үргэлжэлүүлэн, хүгжэм найруулагшадай дунда мүрысөө эмхидхэхэ тухай дуулгаба.

«Буряадай оперо болон баледэй театрта табигдаха үндэһэн оперо болон балет зохёохо тухай мүрысөө Ород гүрэнэй хүгжэм найруулагшадай дунда соносхонобди. Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта шэнэ оперо болон үндэһэн балет харуулха хүсэлтэйбди», - гэжэ олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзалгада сайд хэлэһэн байна.

«Энхэ-Булат баатар» оперо үнгэрһэн зуун жэлэй 1930-аад онуудай һүүл байгта найруулагдажа, Буряадай мэргэжэнги соёл уралигай түрүүшын бүтээл болоно. Оперын хүгжэмыень - Свердловскын хүгжэм найруулагша Маркиан Фролов, Шоно-баатар тухай буряад үльгэрэй удхаар либретто драматург, зүжэгшэн, режиссёр Намжил Балдано зохёоһон юм.

Гүрэн дотороо М. Глинкиин нэрэмжэтэ РМФСР-эй гүрэнэй шанда хүртэһэн ори ганса балет «Красавица Ангара» хадаа Буряадай оперо болон баледэй танюуһата нэрэнь болонхой. Байгал далайн ори ганса Ангара басаган, хүхэ долгито Енисей баатарта дурлажа, инаг гансадаа эсэгын харууһан дороһоо тэргэдэн ошохо тухай үльгэрөөр балет табигдаа.

 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман