Соёл уралиг 26 aug 2020 478

​Бүхэроссиин хэмжээнэй «Новая звезда» гэhэн түсэлдэ Буряадаа Цырен Нимаев түлөөлхэ

 Бүхэроссиин хэмжээнэй «Новая звезда» гэhэн түсэлдэ Буряад орониие түлөөлжэ, Цырен Нимаев хабаадахань. Тус конкурс заншалта ёhоор түбэй «Звезда» теле-субаг эмхидхэдэг гээд мэдээжэ. Эндэ гүрэн доторой бүхы регионуудай түлөөлэгшэд оролсожо, бэлиг шадабарияа харуулдаг юм.

Мүнөө үеын дуунуудые дууладаг Цырен Нимаев Зоригто ба Нонна Тогочиевтанай театрта хүдэлөө. Чайковскиин нэрэмжэтэ соёл ба уралигай колледж дүүргээд, Буряадай оперо болон баледэй театрта мүнөө хүдэлнэ.

2020 оной Сагаан һарын эстрадна дуунай харалганда нүхэд хүбүүдээрээ Цырен Нимаев хабаадажа, Гран-при шанда хүртэhэн. Тиимэhээ зориг хүсэлөө нэгэдүүлэн, Цырен Нимаев бэлдэлгэ хэжэ байна.

- Намаяа дэмжээрэйт! – гээд, Цырен Нимаев нютагаархидтаа хандаба.

Ечигма ЦЫБЕНОВА