Соёл уралиг 4 sep 2020 323

«Саяны» ансамбль Буряад ороноо фестивальда түлөөлжэ ошоо

Владивосток хотодо эдэ үдэрнүүдтэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдан «Салют Победы» болон «Дни мира на Тихом океане» гэһэн фестивальнууд үнгэржэ байна. Сибириин болон Алас  Дурнын федеральна тойрогһоо эгээл эрхим зохёохы бүлгэмүүд сугларжа, хэдэн хэмжээнүүдтэ хабаадана.

Буряад Республикэеэ түлөөлжэ,  Түнхэнэй аймагай арадай дуу хатарай «Саяны» ансамбль Владивосток хото ошоод байна. Уран һайханай бүлгэмүүд концерт наада харуулхаһаа гадна, Орос уласай  соёлой болон искусствын мэдээжэ мэргэжэлтэдэй эмхидхэһэн мастер - класснуудта хабаадана. Дуу хатарнуудые гүйсэдхэлгын, зүжэгтэ наадаха талаар эрдэм мэдэсэеэ, шадабарияа дээшэлүүлнэ.

Арадай дуу хатарай «Саяны» ансамбль 2019 ондо Буряадай Уласай Гүрэнэй шанда хүртэһэн габьяатай. 2018 оной дүнгүүдээр  «Буряад Республикын соёлой һалбариин эрхим хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Оюна Таряшинова энэ ансамблиие олон жэлдэ ударижа ябана, - гээд Соёлой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Үнэн сониной жасаһаа