Соёл уралиг 18 sep 2020 674

Бүхэдэлхэйгээр тараһан «Дю Солей» циркын бүридэлдэ Буряадһаа гарбалтай Марат Дашепилов Аягма Цыбенова хоёр хүдэлнэ

Циркын ашаар олондо мэдээжэ одод

Бүхэдэлхэйгээр тараһан «Дю Солей» циркын бүридэлдэ буряад изагууртан хүдэлнэ. Буряадай гүрэнэй циркһээ намтараа эхилһэн Марат Дашепилов Аягма Цыбенова хоёрой бүлэ тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтда (minkultrb.ru) дэлгэрэнгы зураглал ниитэлүүлэгдээ.

Буряад Уласай габьяата артист, Буряадай гүрэнэй шангай лауреат, уян нугархай гуттаперчевэ басагадай нэгэн Аягма багахан ябахаһаа циркдэ бэеэ һорижо эхилээ. Тэндэл нүхэртэеэ ушаржа, айл бүлэ байгуулаа. Мүнөө басагатай болонхой. Тахал үбшэнһөө боложо, цирк тараагдаад, бэлигтэй бүлэ нютагтаа амаржа байна.

Харида болоһон нэгэ фестивальда «Дю Солей» цирк Аягма Марат хоёрые һайшаагаад, урилга дамжуулһан юм. Тиигэжэ 2010 ондо түрүүшынгээ хэлсээ баталжа, ажалда ороо.

«Циркын ашаар ажалтайшье, наһанай нүхэртэйшье болооб. Олоной урда гарахынгаа урда өөрынгөө түлөө бэшэ, харин нүхэрэйнгөө түлөө бүри ехээр зүрхэм үбдэдэг. Орондонь өөрөөшье гарахаар бэлэн байдагби», - гэжэ Аягма Цыбенова хэлэнэ.

Аягмагай гастрольһоо ерэхыень Марат олохон жэлдэ хүлеэн байгаа. Наһанайнгаа ханитай суг хүдэлхын тулада хии агаарта трюгуудые хэдэг акробатшье болоо.

«Аягматаяа сугтаа хүдэлдэггүй һаа, яаха байгаа гээшэбибди. Циркын зарим хүдэлмэрилэгшэдтэл һараар бэе бэеэ харалсангүй ябаха һаабзабди. Манай ажал ехэ аюултай. Элдэбын юумэн боложо болохо. «Бараг гүш?» - гэжэ тоглолтынгоо хойно бэе бэедээ хонходоод асууха сагууд байдаг. Нэгэ нютагай, нэгэ мэргэжэлтэй хадаа Аягма бидэ хоёр бэе бэеэ һайн ойлгодогбди, дүмэн дэмжэлсэн ябадагбди», - гэжэ Марат Дашепилов тэмдэглэнэ.

Нютагтаа амарха үедөө Марат Буряадай циркдэ мастер-классуудые харуулна, залуу халаанда дүршэлөө дамжуулна.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман