Соёл уралиг 25 sep 2020 1033

Шогтой хүхюун Харганаал даа

"Минии нютаг" мүрысѳѳндэ «Шог ёгто хөөрөөн» гэhэн гаршаг доро  шүлэглэмэл зохёол багшын ажалай ветеран Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева – Ринчино эльгээбэ. Анхарагты!

Улаан наранай мандаһан зүгһөө  захалжа,

Уудам тэнюун Харганаа нютаг тухайгаа

Уудалан, онгилон, шоглон хөөрэһүүб тандаа:

Угтамжын үйлсэ, сэргэ тодхоотой.

Эгээл богони үйлсэ –

Эгээл шууяатай үлсэ…

Үхэрэй фермэ, тугалай байра:

Мууханаар носоһон зайн галтай

Малай уухилһан бүтүү манан…

Хандажа бэе бэендээ

Хашхарһан абяан,

Хэбтэшэһэн үнеэдтээ

Хожомдоһон һамгадай

Хараал шэрээл…

Уһанай сабхи үмдэнхэй

Угжа гартаа баринхай

Үүрсэлдэхэ тугалшад…

Эдеэгээр баян колхоозой огород,

Ута томо теплицэнүүд ялаганаха…

Даши Дамбаевай үйлсэ-

Ажалша бэрхэ, арюун сэбэршэ

Зүбтэ дуратайшуулай үйлсэ.

Кировэй нэрэмжэтэ үйлсэ

Хүдөөгэй түб гол үйлсэ:

Колхоозой правлении, клуб, 

һургуули, хүгэдэй сэсэрлиг,

Хонжоо наймаанай дэлгүүр.

Хоёр худагтай байһан намтартай.

Хүшөө Даша поэдтаа, Дуган, Зулын гэр.

Клубай урда стадион баринхай.

Һур харбаанай газар бэлдэнхэй.

Һургуули тойроошод

Һайхан дуранда абтанхай…

 Гагаринай үйлсэ

Дээдэ хахадтань  - эбтэй бэетэй бүлэнэр.

Доодо хахадтань – эжынэрэй хүбүүхэйдүүд.

Ерэмэл айлынь баһал тиимэ.

 

Банзаракцаевай – «Банзай стрит»

«Б.У.Х.» - «Безнадежно Убежденных холостяков»

Даб дээрэ хаягдаһан холостякшье бии…

Анхан «Си-Си» Вася хоёр

Автомашинын хүүргэ баряа

Эгээл ута үйлсэ –

Үхибүүдээр баян үйлсэ.

Үйлсын хойно – МТМ, гараж,

Орооһо хадагалдаг газар,

Талха татадаг тээрмэ,

Модо хюрөөдэдэг зэмсэг.

 Анхан кукурузын поли байһан

Юбилейнэ гудамжа.

Эндэ хүүргэ үгы.

Үйлсөөр уһан урдадаг –

Ойможо нюсэгэлһэн хүнүүдшье харагдадаг…

Шүбгэтэй харганаа хадхууртай

Шара сэсэгээр анхилдаг.

Ленинэй гол гудамжада

Амаралтада наһанай гараһан

Оньһото бэрхэшүүл олон…

 

«Б.Д.Б.» – Залуушуулай үйлсэ -

«Баруун добын баяшуул»

Сэнгэхэеэ, шунгахаяа суглардаг

Соормог һубагтай байһан.

«Дока Хлеб»

Хилээмэн һаяхан баригдаһан,

Хангалтажа холоһоо уряалха…

Талын «Санта-Барбара» -

Хирпиисэн байшан хоёр дабхар

Холоһоо гоёор харагдаха.

Баруун Харганаа, Ааншаг, Авраам –

Малай, хүнэй хоолоор баян.

Машинын, тракторой абяан таһархагүй…

Ханаабын урдуур үзэсхэлэн

Шэнэ «помещигуудта» газар бии…

Тосхоной араар үрэжэлтэй

Тэжээбэри һайнтай газар…

Үндэр улаан бахана

Хүндэлэн поездын гараса

Харганаагай «инопланетяне»…

 Сортоотой суутай алдартай

Шогтой хүхюун Харганаал даа.

Дари-Дулма Доржиевна Банзаракцаева – Ринчино

Фото: yandex.ru