Соёл уралиг 23 sep 2020 238

​Буряадай hоёд угай түлөөлэгшэд «Хойто зүгэй баялиг» гэhэн үзэсхэлэндэ хабаадаха

© фото: ВКонтакте Сокровища Севера

Сентябриин 23- hаа 27 болотор Москва хотын «Сокольники» гэhэн үзэсхэлэнэй байшанда «Хойто зvгэй баялиг. Ород Уласай дархашуул ба зураашад» гэhэн уласхоорондын үзэсхэлэн дэлгэгдэхэнь. Энэ үзэсхэлэн Хойто зүгэй, Сибириин болон Алас Дурна зүгэй нютагуудай үсөөн тоото  үндэhэн бага яhатарадуудта зорюулагдана. Хэмжээ ябуулга байгша ондо арбан табадахияа үнгэргэгдэхэ.

Айлшад бага яhатанай бэлигтэй дархашуултай танилсажа, эдэ арадуудай үндэhэн хубсаhа хаража, дуу хүгжэм шагнаха.

Хабаадагшад үзэсхэлэнэй хэмжээндэ ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын туйлалтануудтай, оро үсхэбэрилгын, загаhа барилгын, агнууриин олзоборитой, үндэhэн уран бүтээлнvvдтэй танилсаха. Тиихэдэ айлшад үндэhэн арадуудай түүхэ, соёл, ёhо заншал шэнжэлгын аяншалга тухай мэдэхэ аргатай.

Энээнhээ гадуур "Yндэhэн эдеэ хоол", "Yндэhэн байра", "Полярна стиль" гэхэ мэтэ мүрысоон үнгэргэгдэхэ. "Хойто зүгэй арад зон нүхэдөө урина" гэhэн баярай программа бэлдэгдэнхэй, спортын урилдаануудшье эмхидхэгдэхэ юм.

«Таанад булта мэдэнэт, би hоёд уг гарбалтайб. Бидэ үсөөн тоото арад болонобди. Уласхоорондын хэмжээ ябуулгада хабаадалсахабди. Минии нютагаархид ерэжэ, "Полярна стиль" гэhэн мүрысөөндэ оролсохо», - гэжэ hоёд угай Антонида Мангадаева хэлэбэ.

 

Автор: Дулма Содномова

Фото: ВКонтакте Сокровища Севера