Соёл уралиг 30 sep 2020 617

Буряадай бага нютагуудта анхарал хандуулагдана

Мухар-Шэбэрэй аймагай Гашай нютагта соёлой байшан hэльбэн шэнэлэгдэжэ, дахинаа нютагаархинаа угтан абаба.

Ородой Холбоото Уласта шэмээшэгүүдэй анхан түбхинэhѳѳр 400 жэлэй болон энэ нютагай байгуулагдаhаар 125 жэлэй ойн баярнуудта дашарамдуулагдан үнгэргэгдэхэ хэмжэнүүдэй тоодо байшан заhабарилга оруулагдажа, одоошье, зоной hанаан амарба.

15 жэлэй урда нютагта шэмээшэгүүдэй «Соловушки» ансамбль байгуулагдажа, ёhо заншал, түүхэ нангинаар сахигдажа, манда дамжуулагдаhан байна", - гээд  Ольга Митрофанова хэлэнэ.

Бүхы хэмжээнүүд соёлой байшан соо үнгэргэгдэдэг байhан. Тиимэhээ ажаhуугшад табяад жэлэй туршада байшанай шэнэлэгдэхэ сагые хүлеэбэ. Хамта дээрээ 1,5 сая түхэриг гаргашалагдаба.

Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаевагай  тэмдэглэhээр:

Бага нютагуудта анхарал хандуулха саг ерээ. Тиимэhээ нэн түрүүн соёлой байшангуудые заhаха, зарим нютагуудта шэнэ байшан бариха ажал ябуулагдаха. Хүдѳѳ нютагта ажаhуугшад дулаан, hаруул ордон ерэжэ, зохидоор сүлѳѳ сагаа  үнгэргэхэ эрхэтэй".

Байгша ондо Буряадта 14 соёлой байшан заhабарилагдаад байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult/