Соёл уралиг 9 nov 2020 1185

Наадаха, жаргаха сагайм найдамтай манай нютаг

«Минии нютаг» мүрысөөнэй эмхидхэлэй хороондо Хэжэнгын аймагай Булаг нютаг тухай найруулга ерээ. Дашима Нимбуевна Жалсанова Буряад Уласай хэмжээнэй мүрысөөнэй хабаадагша.

   Минии түрэhэн тоонто нютаг- багахан нютаг Булаг болоно. Энэ нютагни манай Хэжэнгын аймагай эгээл зуун захаар Чесанын голой үргэн hайхан талада оршодог. Тойроод зунай hайхан сагта, тала дайдамнай олон үнгын сэсэгүүдээр бүрхөөгдэдэг, холо саашань харахада хүхэ сэнхир хаданууд тойронхой, урда талаар энэ тойрог нютагта нэрэеэ бэлэглэhэн Чесана голнай урдадаг. О! Гоё да…

  Булаг нютагнай манай Совет гүрэндэ 1930 -аад оноор колхозуудай байгуулагдахада  хооhон доболиг газарта бии болоо.  Олон тоонто: Дундад, Үлзытэ, Хүнды, Урда гол, Толгой гэхэ мэтэ газарнуудhаа үнсөөрөө hууhан зон эндэ зөөжэ ерэжэ, Булаг нютаг бии болгожо, Тельмэнэй нэрэмжэтэ колхоз тогтооhон намтартай. Юундэ Булаг гэжэ тосхоноо нэрлээб гэхэдэ, эндэмнай аргагүй тунгалаг, сэбэр аршаан уhатай булаг аргаахан бурьялан байдаг. Булагые тойроод хаанашье газар малтааhаа тиимэл сэбэрхэн аршаан булаг бурьялан гараха.

  Энэ үргэмжэтэй, буянтай нютагhаа олон тоото эрдэмтэд, ламанар, зүжэгшэд, уран зураашад ба миин юрэнхы сэхэ сэбэр, hайхан hанаа бодолтой олон зон гараhан. Тэдэнэй тоодо – уран зураашад Александр Даржаев, Максим Гомбоев, зүжэгшэд - Базардоржо Будаев, Дарима Гылыкова, Дарима Цыденова, комбриг Бадма Намжилон, Ленинэй орденоор шагнагдаhан Дашипунсык Дарижапов ба бэшэшье олон зон бии.

  Гансал зүрхэндэ голхоролтой юумэн гэхэдэ, мүнөөнэй сагай ажабайдалай үедэ олон хүн зомнай зөөжэ хото город руу ябашоод, үсөөхэн зон үлэшөө. Энэ ехэ харамтай, тиигээшье hаа түрэл нютагаа, зун бүхэн обоогоо тахихаа, амархаа ерэдэг. Түрэhэн тоонто нютагhаа үлүү юумэн үгы гэжэ hананаб. Он жэлэй үнгэрхэ бүри, сээжэ сэдьхэлдэ хододоо hанагдажа байха манай тоонто нютаг - Булаг.

  Налгай hайхан Булагнай

Нюдэндэм ямар уриханбэ,

Наадаха, жаргаха сагайм

Найдамтай манай нютаг.

Дуулыш аялгата дуунуудни

Дуулим Булагаа суурхуулан,

Дуратайб тоонто нютагни

Дандаа hайхан үлгымни!

Дашима Нимбуевна Жалсанова

Фото: yandex.ru