Соёл уралиг 16 nov 2020 489

Буряад Уласта "Байгалай уншалганууд" үнгэрхэ

«Байгалай уншалганууд» гэжэ нэрлэгдэһэн фестиваль анха түрүүшынхиеэ Буряад Уласта үнгэргэгдэхэ.

Декабриин 3-һаа 5 болотор үнгэрхэ фестиваль элитэ поэт, Буряадай гимн зохёогшо Дамба Зодбич Жалсараевай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаха.

Бүхы хэмжээнүүд харилсаагүй аргаар үнгэрхэ.

Декабриин 3-да залуу уран зохёолшодой, шүлэгшэдэй дунда харалган-семинар болохо. «Буряадай литературын мүнөөнэй байдал», «ХХ-дохи зуун жэлэй зохёолнууд» гэһэн лекцинүүд уншагдаха. Д.З. Жалсараевта зорюулагдажа буулгагдаһан  «Дүрөөгэй ханхинаан» гэжэ нэрэтэй уран һайханай киногой презентаци үнгэрхэ.

Хоёрдохи үдэр дүхэриг шэрээ болохо, «Хамта буряадай гимн гүйсэдхэнэбди» гэһэн  видеоклип олондо дурадхагдаха.

Түгэсхэлэй үдэр Д.З. Жалсараевай нэрэмтэжэ Хориин аймагай түбэй номой сан олон хэмжээнүүдые үнгэргэхэ.

Буряад Уласай Соёлой яаман, Үндэһэтэнэй, Хүүгэдэй болон эдиршүүлэй, Хориин аймагай номой сангууд, Урлалай түб  эдэ хэмжээнүүдые эмхидхэжэ, буряад литературын байдалда, саашанхи хүгжэлтэдэ һанаа зободог зон олоор хабаадалсаха  гээд найдана.

Фото: minkultrb.ru