Соёл уралиг 18 nov 2020 452

​Хүгжэмшэдэй хүндэтэ багша

© фото: Хүгжэмэй колледжын дурадхагдаһан гэрэл зураг

Буряадай хүгжэмэй һургуули үндэр үрэ дүнтэйгөөр хүдэлжэ байдаг. Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй һургуулиин фортепианын бүлгэмэй оюутад, мүн бусадшье таһагайхид дээдэ һургуулитай болохоёо оролдоно. Красноярск, Владивосток болон бусад хотонуудай томо-томо консерваторинууд Буряадай хүгжэмшэдые дуратайгаар угтан абана. Энэнь багшанарайнь аша габьяа болоно гээшэ ааб даа. Ерээдүйн пианистнуудай ехэ багша Валентина Петровна ОБУНЕЕВАЕ онсо нэрлэмээр.

Хүгжэмэй колледжын түрүү багша абаһаар лэ суг хамта хүдэлдэг нүхэдөө пианистын уласхоорондын үдэрөөр амаршална. Мүнөө жэлдэ ноябриин 8-да тус үдэр тудаа.

- Манай колледждо фортепианын таһагые Елена Иннокентьевна Бальчугова олон жэлдэ ударидана. Хэды үсөөн багшанар хүдэлбэшье, яһала һайн дүнгүүдые харуулнабди гэжэ һананаб. Колледж дүүргэһэн бүхы оюутаднай ерээдүйдэ хүгжэмшэн болохо гээд, консерваторинуудта һуралсалаа үргэлжэлүүлнэ. Энэ хадаа багшын ехэ баяр юм. Юуб гэхэдэ, мэргэжэлтэ пианист гү, али фортепианын багша болохын түлөө олон жэл һураха хэрэгтэй. Хүгжэмэй һургуулида 7 жэл ябанаш, удаань 4 жэл дунда мэргэжэлэй һуралсалай гуламтада һуража дүүргээд, 4-5 жэлэй хугасаада дээдэ мэргэжэл абанаш. Тоолоод үзэхэдэ, сохом 15 жэлдэ һургуулитай болонош. Хүгжэмдэ эгээл дуратай, холын хараатай хүн бүхы шатые гаража шадана бшуу, - гээд, Валентина Обунеева мэдүүлнэ.

Буряад Уласай аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын бүхы хүгжэмэй һургуулинуудта фортепианын таһагые дүүргэһэн мэргэжэлтэд хүдэлнэ. Тэдэ өөһэдынгөө шабинарые түрэл колледждоо эльгээхэ гэжэ оролдоһониинь гайхалгүй.

Валентина Петровнагай хэлэһээр, колледждо хүгжэмэй зэмсэгүүд һүүлэй жэлнүүдтэ шэнэлэгдэнэ. Бүхы классуудта хоёр-хоёр рояль табяатай. Тиихэдэ камерна зал соохи рояль дээрэ оюутад дүй дүршэлөө мүлинэ.

- Удангүй һайн концертнэ рояль манай колледждо абтаха бэзэ гээд найданаб. Томо залдамнай хүгжэмэй зэмсэг таарадаггүй, - гээд, Валентина Петровна хөөрэхэдөө, оюутадай бэлэдхэл шэнэ шатада гараха байгаа гэжэ мэдүүлнэ.

Мэргэжэлэй багша түрүүшын хэшээлһээ һүүлшын хонхо болотор оюутантай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэ, эжы аба мэтэ болоно гээшэ. Тиимэһээ дэлхэй дээрэхи суута хүгжэм зохёогшодой мэдээжэ зохёолнуудта һургаха гэжэ багша бүхэн оролдоно.

- Үнэн дээрээ һуралсалай түсэбэй ёһоор шабинар бүхы суута композиторнуудай зохёолтой танилсана. Гүрэнэй стандартшье байха. Хэды тиигэбэшье, хүндэшэг зохёолнуудта һургадагбди. Шаби бүхэнэйнгөө шадалые, ухаан бодолые хаража үзөөд, ондо ондоо зохёол дурадханабди, - гэжэ дүй дүршэл ехэтэй багша хэлэнэ.

Валентина Петровна өөрөө һайн мэргэжэл абаһан юм. Харьков хотын консерваториин дэргэдэ 10 жэлэй һургуули дүүргээд, суута Ленинградай консерватори дүүргэһэн юм.

- Ленинградай консерватори байгуулһан мэдээжэ багша Леонид Владимирович Николаевай шаби болохо Вероника Петровна Ивановада һуралсал гарааб. Оюутан ябахадамнай, Мариинска театрта хүгжэмэй олон тоото концерт харахыемнай эльгээдэг байһыень һанагшаб, - гэжэ хүгжэмшэнэй түрүүшын алхамууд тухай хөөрэнэ.

Хадамда гараад, нүхэртэеэ хамта Улаан-Үдэ ерэжэ, хүгжэмэй училищида хүдэлхэеэ ороо һэн. Тэрэ гэһээр Валентина Петровна дэлхэйн мэдээжэ зохёолнуудые шадамар бэрхээр наадажа, Буряадай шагнагшадые нэгэтэ бэшэ баярлуулаа. Мүн Буряадай композиторнуудай бүтээлнүүдыешье наададаг юм. Жэшээлбэл, Юрий Ирдынеевэй фортепиано дээрэ наадаха зохёол хүгжэмшэд сооһоо эгээл түрүүн наадаһан габьяатай.

- Нэгэ дахин Якутск хотодо албанай хэрэгээр ошообди. Бау Ямпиловай “Ёохор” тэндэ олоной анхаралда дурадхааб. Бау Базарович хажуудам дүтэлжэ, магтаа һэн. Тон ехээр баярлааб, - гэжэ Валентина Обунеева хөөрэнэ.

Һүүлэй үедэ Буряадай хүгжэмшэд зохёол олоор бэшэхэеэ болинхой гэжэ голхорно. Оюутадтаяа Лариса Санжиевагай, Екатерина Олёрскаягай бүтээлнүүдые наададаг байһанаа Валентина Петровна мэдүүлнэ. Теэд бэшэ залуу композиторнууд үгыл. Ажалайнгаа хажуугаар өөрөө зохёожо үзэнэ. “Һайншье зохёол бэшэл даа. Миин юрын импровизаци болоно”, - гэжэ өөрынгөө бүтээлнүүд тухай хэлэнэ.

Хүгжэмэй зэмсэгүүдэй хаан гэжэ нэрлэгдэдэг рояль дээрэ наадаха мэргэжэлтэдые бэлдэдэг Валентина Петровнада ерээдүйдэ зохёохы амжалта хүсэе!

Фото: Хүгжэмэй колледжын дурадхагдаһан гэрэл зураг