Соёл уралиг 20 nov 2020 394

Буряад Уласай бэлигтэй хүгжэмшэн Лудуб Очировай үндэр амжалта

Коронавирус үбшэнэй һүжэрхэ үедэ олоной хабаадалгатайгаар эмхидхэгдэхэ хэмжээнүүд онлайн гуримаар үнгэргэгдэнэ.  

Буряад Уласай түлөөлэгшэ, залуу хүгжэмшэн Лудуб Очиров Уласхоорондын VI-дахи Олимпиадын «Композиция» номинацида Гран-при шанда хүртэбэ.

Лудуб Очиров Буряадай Урлалай колледжын 3-дахи курсын оюутан,  «Теория музыки» шэглэлээр Ородой Холбоото Уласай Соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Л.И. Абашеевада һурадаг юм. 

Буряад Уласай Соёлой яаман бэлигтэниие ээлжээтэ амжалта туйлаһан ушараар халуунаар амаршалжа, саашадаа хүгжэмэй Олимп өөдэ бүри эршэмтэйгээр гарахыень хүсэнэ.

Фото: minkultrb.ru