Соёл уралиг 24 nov 2020 408

Буряад Уласта урлалай һургуулиин эрхим багшанар тодорхойлогдоно

«Хүүгэдэй урлалай һургуулиин эрхим багша» гэһэн харалган Буряад Улас дотор үнгэрнэ. Гурбадахияа эмхидхэгдэһэн хэмжээн мүн лэ харилсаагүй аргаар боложо, хабаадагшад харалганай эрилтээр хэгдэхэ даабари, бэлдэгдэхэ дансануудаа интернет дамжуулгаар жюрин гэшүүдтэ харуулна.

Урлалай һургуулинуудта хүдэлдэг багшанарай мэргэжэл дээшэлүүлхэ, бэрхэ багшанарые дэмжэхэ зорилготойгоор энэ харалган эмхидхэгдэдэг. Гадна энэ харалганда амжалта туйлаһан багшанар саашадаа дүй дүршэлөөрөө бусад мэргэжэлтэдтэй хубаалдажа, нэмэлтэ һуралсалай хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө үзүүлдэг. Эдэнэр илангаяа бэлигтэй хүүгэдтэй хүдэлжэ,  саашадаа мэдээжэ зураашад, хүгжэмшэд болохо хэрэгтэнь ехэ нүлөөтэй.

Фото: yandex.ru