Соёл уралиг 26 nov 2020 755

Улаан-Yдэ хотын музейн үзэсхэлэн олоной анхарал татана

Улаан-Yдэ хотын түүхын музейдэ «Сагай харуулшад» (Хранители времени) гэжэ нэрэтэй үзэсхэлэн дэлгээгдэжэ, олоной анхарал татана.

Музейн жасада горитой hуури эзэлдэг совет үеын фототехникэ гаргагдажа, эндэ дэлгээгдээд байна.

Анханай мэдээжэ «Смена», «Зенит», «ФЭД», «Любитель»  түхэлэй фотоаппарадууд наринаар хадагалагдажа, мүнѳѳшье шэнэ гэрэл зурагуудые буулгабал хүдэлхэ аргатай. Иимэ  хэрэгсэлнүүдээр манай хүгшэн аба эжынэр, түрэлхид зурагаа булгажа, айл бүхэндэ хара сагаан үнгэтэй фото зурагууд олон , хадагалаатай байдаг.

Yнгэрhэн зуун жэлэй 40-50-яад онуудта ехэ мэдээжэ байhан «Фотокор» аппарат эгээл сэнтэй гэжэ тоологдоно. Бүхэдэлхэйн рекорднуудай Гиннесэй номдо оруулагдаhан, эгээл олоор гаргагдадаг байhан «Смена-8М» фотоаппарат энэ үзэмжэдэ табигданхай.

Фото: Улаан-Yдэ хотын түүхын музей