Соёл уралиг 1 dec 2020 321

Буряад Уласай "Эдир Будамшуу - 2020"

«Эдир Будамшуу – 2020» гэһэн уласхоорондын хэмжээнэй харалганай түгэсхэлэй шата үглөөдэр үнгэргэгдэхэнь.

Энэ хэмжээн байгша ондо арбан зургаадахияа боложо, онлайн аргаар эмхидхэгдэнэ.

Бэлигтэй хүүгэдые элирүүлхэ, түрэл буряад хэлэндэ анхарал хандуулха, уран һайханай аргануудта үхибүүдые хабаадуулха зорилготойгоор энэ харалган зохёогдожо, мүнөө ехэ мэдээжэ болонхой. Ехэ удхатай хэмжээе Ород Уласай Арадай артист Михаил Ёлбонов эмхидхэжэ, жэл бүхэндэ бэрхэ хүбүүд элирүүлэгдэнэ.

Энэ удаа Буряад Уласай, Агын, Усть-Ордагай, Монгол ороной бэлиг талаантай хүбүүд сугларжа, бэеэ туршаба. Жюрин гэшүүдэй анхаралда хабаадагша бүхэн монолог, арадай дуу гүйсэдхэлгэ болон уранаар шүлэг уншаһан видеобуулгабари эльгээжэ, мүнөө дүн согсологдохые хүлеэжэ байна. Амжалта туйлагшад үнэтэ бэлэгүүдээр урмашуулагдахаһаа гадна, хүүгэдэй «Океан» түб ошохо путёвкоор шагнагдаха болоно.

Фото: minkultrb.ru