Соёл уралиг 16 dec 2020 241

​Талаан бэлигынь мүнхэрүүлэн

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Улаан-Үдын хүгжэмэй 13-хи һургуулида Буряадаймнай мэдээжэ хүгжэм найруулагша, багша Сергей Манжигеевай нэрэ олгобо. Тэрэ һургуули Стеклозавод һууринай «Кристалл» гэһэн соёлой байшан соо оршодог юм.

- Һуралсалай энэ эмхидэ суута хүгжэмшэнэй нэрэ олгоходоо, тэрэнэй алдар нэрыень мүнхэлбэ гээшэбди.  Сергей Степанович Манжигеев Ородой болон Буряадай хүгжэмшэдэй эблэлэй гэшүүн, Ород Уласай габьята соёлой ажаябуулагша, Буряадай гүрэнэй шангай лауреат юм. Байгша һарын 15 энээн тухай зарлигта Улаан-Үдын мэр игорь Шутенков гараа табиба, - гээд, хотын захиргаанай мэдээсэлэй албан дуулгана.  

Сергей Манжигеев буряад уран бэшээшэдэй уянгата шүлэгүүдтэ хүгжэм зохёожо, олондо һайшаалтай ирагуу дуунуудые зохёоһон намтартай. Гадна олон симфоническа бүтээлнүүдые зохёоһон юм. «Герой дурасхаалда» гэжэ нэрэтэй  симфоническа поэма, «Найрамдал» гэһэн симфоническа увертюра гэһэн бүтээлнүүдынь олоной һайшаалда хүртэһэн байха.

Тэрэ зохёохы ажалайнгаа хажуугаар багшалха талаан бэлигтэй, шадабаритай хүн байһан. Сергей Манжигеевай шабинарынь өөһэдөө мэдээжэ хүгжэмшэд юм. Нэрлэбэл Юрий Ирдынеев, Виктор Усович, Лариса Санжиева, Екатерина Олерская гэгшэд болоно.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман