Соёл уралиг 23 dec 2020 514

"Буряадай хүүхэлдэйнүүд" үзэмжэ Буряад Уласта дэлгээгдэбэ

Буряадай уран гартан онлайн аргаар үзэмжэ эмхидхэжэ, хамтадаа 150 бүтээлнүүд олоной анхаралда дурадхагдажа, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэнэ.

Урда Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Москва хотын бэлигтэйшүүл энэ харалганда  ехэ эдибхитэйгээр хабаадалсана гэжэ хэлэлтэй.

Арад зонойнгоо ёһо заншал һэргээжэ, үндэһэтэнэй онсо маягаар бүтээгдэһэн хүүхэлдэйнүүд, дурасхаалай бэлэгүүд, гоёолтонууд олондо һайшаагдана.

Энэ жэлэй эхиндэ хүүхэлдэйнүүдые оёжо эхилээб. Үбэлэй амаралдата бэеэ һамааргаха гэжэ, оёлго эрхилжэ, зохид бүтээл хээб. Тиин энэ ажал намда ехэ һайшаагдажа, сүлөө сагтаа элдэб хүүхэлдэйнүүдые оёноб», -  гээд Кабанскын аймагай  Сэлэнгын хүүгэдэй урлалай һургуулиин багша Вера Ананикова хэлэнэ.


Москва хотодо ажаһуудаг Татьяна Лопсонова энэ үзэмжэдэ хабаадажа, буряад заншалта хубсаһатай хүүхэлдэйнүүдые харуулна. Мүнөө 3D-скульптинг арга үзэжэ, бүришье зохид бүтээлнүүдые хэжэ эхилэнхэй.

Хамтадаа зуу гаран хүүхэлдэй оёжо, бүтээл бүхэн өөрын онсо шарайтай, шэнжэтэй, хубсаһатай. Намда энэ ажал ехэ һайшаагдажа, хүүхэлдэйнүүдые хүндэ бэлэглэхэдэ уйдхартайшаг байдаг», - гээд Сэлэнгын аймагай Сүтэй нютагай Дарима Баторова хөөрэнэ.

Мүнөөдэр энэ үзэмжэдэ хабаадажа байһан уран гартан «Идея+» гэһэн тусхайта интернет-талмайда мастер-класс үнгэргэхэ түсэбтэй. Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай зураашан-технолог Чимита Зондуева папье-маше аргаар хүүхэлдэйнүүдые бүтээхэ ажалаа харуулха. Бальжина Цыденжапова Урда Байгалай арадуудай хубсаһанай онсо шэнжэ, тэрэниие оёхо арга тухай хөөрэхэ. Энэ һонин хэмжээндэ хабаадаха зон [email protected] – энэ хаягаар мэдүүлгэ оруулха ёһотой.

 

Фото: newbur.ru