Соёл уралиг 24 dec 2020 457

"Талын сэдьхэл" - танай анхаралда

Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ уран зурааша Цырен-Намжил Очировай «Талын сэдьхэл» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ дэлгээгдэхэнь.

Энэ хэмжээн зураашын түрэһөөр 100 жэлэй ойдо зорюулагдажа, эгээл эрхим 50-яад бүтээлнүүд табигдаха. Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейн, Урлалай түбэй, Хэжэнгын аймагай Могсохон нютагай музейн жасада нангинаар хадагалагдаад байһан зурагууд, модоор бүтээгдэһэн зүйлнүүд суглуулагдажа, дахин харагшадай анхаралда дурадхагдахань.

Цырен-Намжил Очировай гараар бүтээгдэһэн зохид хэрэгсэлнүүд Германи, Япони, Америкэ, Монгол гүрэнүүдтэ болон Ород Уласай хотонуудай музейнүүдэй шэмэг болон байдаг.

Урданай онтохонуудай, үльгэр домогуудай удхаар зурагдаһан зурагууд гүнзэгы удхатай, бодото дээрэнь тэрэ холын сагай байдал харуулһан. Уран зураашын онсо маяг, харасань бүтээл бүхэндэнь адаглажа харахаар.

Фото: Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей