Соёл уралиг 24 dec 2020 426

​Уласхоорондын сайн үдэр Буряадта тэмдэглэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Хизаар ороноо шэнжэлэлгын Хяагтын музейн Улаан-Үдын таһагта Уласхоорондын сайн үдэр тэмдэглэгдэбэ.

Жэл бүри Хяагтын хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейдэ сайн үдэр тэмдэглэдэг заншалтай. Сайн набшаһа ургуулагшад болон сайда дуратайшуулай һайндэр гүрэн дотор декабриин 15-да үнгэрдэг юм.

Декабриин 15-да «Традиции сибирского чаепития» гэһэн соёлой-болбосородой программа эмхидхэгдээ. Эндэ хабаадгшад элдэб янзын сай амталжа, сайн заншал болон соёл тухай хөөрэлдөө.

Декабриин18-да Зүүн Сибириин соёлой академиин музеологиин болон үндэһэн баялигай кафедрын оюутадта сай шанаха мастер-класс үнгэргэгдөө.

Улаан-үдын Железнодорожно хороодо үншэн, гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ Zoom гэһэн интернет-талмайда «Кяхтинское чаепитие» гэһэн анимационно программа эмхидхэгдээ. Эндэ Ород гүрэндэ сайн бии болоһон түүхэ, тэрэниие ууха заншал тухай хөөрэжэ, музейн жасатай танилсуулаа. Тиихэдэ үхибүүд Ородто самоварнуудай бии болоһон тухай, ямар сай Хяагтаар гаргагдажа, Америкэ эльгээгдэдэг байгааб гэжэ мэдэхэ болоо.

Онлайн аргаар эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулгын ашаар хабаадагшад түүхэтэ Хяагта хотоор, хизаар ороноо шэнжэлэлгын Хяагтын музейгээр аяншалаа.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман