Соёл уралиг 12 jan 2021 431

Буряад Уласай хүдөөгэй соёлой һалбари, мэргэжэлтэдые дэмжэлгэ

2021 ондо Ород Уласай Юрэнхылэгшэ хүдөө нютагуудай соёлой эмхинүүдые болон хүдөө нютагта хүдэлдэг соёлой һалбариин мэргэжэлтэдые дэмжэхэ зорилготойгоор  тусхай захиралта баталһан юм. Тэрэнэй ашаар жэл бүхэндэ тусхай харалган соносхогдожо, эгээл эрхимүүдтэ мүнгэнэй талаар тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ.

Энэ хэмжээн шэнэ жэлдэ Буряад Улас дотор дахинаа эмхидхэгдэхэнь гээд, Соёлой яаман мэдээсэнэ. Дансанууд байгша оной январиин 26 болотор тушаагдаха болзортой. Бүри тодорхой мэдээсэл яаманай сайт дээрэ томилогдонхой.

Харалганда амжалта туйлаһан эмхиндэ 106,38 түхэриг дамжуулагдадаг. Харин эрхим мэргэжэлтэн 53,190 түхэригөөр урмашуулагдадаг байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult