Соёл уралиг 14 jan 2021 389

​Виртуальна тоглолтын шэнэ танхим Улаан-Үдэдэ нээгдэхэнь

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда виртуальна тоглолтын шэнэ танхим үүдэеэ сэлихэнь. Пианист Дмитрий Маслеевэй тоглолто шэнэ танхимда эгээл түрүүн харуулагдаха.

Энэ тоглолто январиин 18-да Буряадай оперо болон баледэй театрта үдэшын 18.30 сагта үнгэргэгдэхэ. Тиихэдээ Үндэһэтэнэй номой сангай виртуальна тоглолтонуудай шэнэ танхимда болон Хяагта хотын иимэ танхимда сэхэ дамжуулагдаха.

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар бүхы хэмжээнүүдээр тоглолтодо биледүүд худалдагдаа. Харагшад заатагүй ама, хамараа бүглэжэ, бүхы танхимай 30 хуби эзэлхэ юм.

2019 ондо Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай «Виртуальна тоглолтын танхим» гэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай дунда мүрысөөндэ шэлэн абтагдаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын даабаряар байгуулһан «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ мүнгэн һомологдожо, түсэл бэелүүлэгдэнэ. Бүхыдөө нэгэ сая түхэриг түсэлдэ шэглүүлэгдээ.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар