Соёл уралиг 28 jan 2021 544

​Буряадта «Баатар. Дангина» гэһэн мүрысөөндэ илаһан гурбан басагадта онсо бүлэгүүд барюулагдаха

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласай бүхы аймагуудаар «Баатар. Дангина» гэһэн мүрысөөн эхилэнхэй. Хабадагшад зохёохы мүрысөөнүүдтэ заншалта буряад хубсаһаяа үмдэжэ, өөр тухайгаа, уг гарбал, нэрэ солото түрэлнүүд болон тоонто нютаг тухайгаа хөөрэхэдөө, дуушье дуулахадаа, нютаг аялгараа гүйсэдхэхэ юм.

Аймагуудай шатада илагшад Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ уласай мүрысөөндэ хабаадаха. Гала-концерт дэлхэйн алишье буланһаа SmotriEfir.ru сайтда хараха арга байха.

Байгша оной «Баатар.Дангина» мүрысөө эмхидхэгшэд наһанай хизаарлалтаар гурбан бүлэг нэмээ. Тиигэжэ хабаадагшад 6 номинацида хаба шадалаа туршаха: «Хүүгэн Баатар (Дангина)», «Эдир Баатар (Дангина)», «Баатар», «Дангина». «Дангина» номинацида гараар бүтээгдэһэн уран коронанууд барюулагдаха. Анха түрүүшынхиеэ уран бүтээл гурбан басагадта барюулагдаха гээд тэмдэглэлтэй. Мүрысөөнэй бэлэгүүдые хэдыдэхи жэлээ мэдээжэ ювелир, дархан Владимир Табитуев бүтээнэ.

«Баатар. Дангина» (анхан «Дангина. Гэсэр») гэһэн мүрысөөн түрүүшынхиеэ Буряадта 1990 оноор үнгэргэгдөө. Тэрэ гэһэн сагһаа хойшо Буряадай болон Байгалай дэбисхэрэй мянганһаа дээшэ үхибүүд хэмжээ ябуулгада оролсоһон байна. Буряад хэлэтэй, буряад соёл мэдэхэ ямаршье яһанай хүнүүд мүрысөөндэ хабаадха аргатай.

Мүрысөө эмхидхэн байгуулагша – Буряад Уласай соёлой яаман, эмхидхэгшэ – уласай арадай уран бүтээлэй түб. 

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман