Соёл уралиг 2 feb 2021 430

​Сагаан һарын шэнын 1-эй үдэр «Буряад ТВ» ажаллажа эхилхэнь 

2021 оной февралиин 12-то, Сагаалганай үдэр, буряад арадай түүхэдэ түрүүшынхиеэ түхэреэн сүүдхын туршада буряад хэлэн дээрэ дамжуулгануудые харуулжа байха «Буряад ТВ» ажалаа ябуулжа эхилхэнь. Угайнгаа заншал баримталан сахихые уряалһан тус теле-субаг Буряад Уласай хүсөөр, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай дэмжэлгээр байгуулагдаба. Буряадаймнай бүхы телекомпани болон студинуудһаа, театрнуудһаа гадна, зохёохы сэхээтэд шэнэ теле-субаг эмхидхэн байгуулха хэрэгтэ эдэбхитэйгээр оролсоно. Гүрэнэймнай ба гадаадын киностудинуудшье өөһэдынгөө бүтээлнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа харуулхые дурадхахаар бэлэн байһанаа мэдүүлнэ.   

Буряад ТВ-гэй гол шухала зорилго гэхэдэ, мүнөө үеын эрилтэнүүдые гүйсэд хангама буряад дамжуулгануудые бүтээлгэ мүн. Түрүүшынгээ үдэрһөө эхилжэ, тус теле-субагай зохёохы ажалшад шэнэ-шэнэ дамжуулгануудые бүтээхэ хэрэгтэ хамсыгаа шуун орохонь. Буряад дуунуудта клипүүдые буулгахаһаа гадна, бэлэн фильмүүдые, зүжэгүүдые, хүүхэлдэйн кинонуудые оршуулжа дуу оруулха, элдэб реалити-шоу эмхидхэхэ хэрэг урдань тобойнхой.   

«Буряад ТВ» Улаан-Үдэ хотын түбтэ оршодог Уласай хэблэлэй газарай (типографиин) байшан соо байрланхай. Тэндэнь оршон үеын эрилтэнүүдтэ таарама тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаһан, шууд агаарай долгиндо гараха арга боломжотой студи, абяа бэшэдэг таһаг түхеэрэгдэхэ.

Тус теле-субагай агаарай долгиндо гараха дамжуулганууд элдэб наһанай зондо – үхибүүдтэшье, үндэр наһатандашье һонирхолтой байха зэргэтэй. Хүгжэм дуута, уран зохёолой дамжуулгануудһаа гадна, түрүүшын буряад ток-шоу гарахаар түсэблэгдэнхэй.  

Буряад ТВ-гэй байгуулагдаһанай ашаар Буряад орондо, Эрхүү можодо ба Үбэр Байгалай хизаарта удха түгэлдэр мүртөө, үргэн дэлисэтэй хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхээр хараалагдана. 

Түрүүшын буряад үндэһэтэнэй теле-субагай бии болоһон ушар Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай буряад хэлэтэ нэгэдэмэл мэдээсэлэй талмай байгуулгатай холбоотой гэжэ тооложо болоно.